D DRIVE.

รู้งาน รู้ใจ รู้ทางDefensive Driving Road Safety by SIAMRAJATHANEE

        บริษัท สยามราขธานี จำกัด ให้บริการงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถมากกว่า 30 ปี ซึ่งปัจจุบันเรามีพนักงานขับรถ ในสัญญาจ้างทั่วประเทศกว่า 2,300 คน ในตำแหน่ง ขับรถผู้บริหาร ,ขับรถส่วนกลาง ,บริการขับรถ Valet Parking และคนขับรถที่ต้องใช้ใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

        ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับรอง ISO 39001 : 2012 : Road Traffic Safety Management ตั้งแต่ปี 2013 เพราะเราให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน และเรามีเป้าหมายในการส่งมอบข้อมูล/และเทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนภายใต้ โครงการ Defensive Driving Road Safety By Siamrajathanee โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักสูตรในการอบรม

หัวข้อในการอบรมประกอบไปด้วย
การอบรมภาคทฤษฏี และ ภาค ปฎิบัติ ดังนี้

บัญญัติ 8ประการ คือจุดเริ่มต้นการขับขี่ที่เราต้องตรวจสอบ ความพร้อมของรถ

คัมภีร์ 4 ประการสำคัญแห่งความปลอดภัย           บนท้องถนนโดยใช้เทคนิคพิเศษและหลักของ          การเดินทางสู่จุดหมายปลายทางแบบปลอดภัย

ทฤษฎีการขับรถแบบ LOVE ในการคาดการณ์เหตุการณ์

การใช้เทคนิคการคาดการณ์และสังเกตการณ์เฉพาะด้านเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

การขับรถแบบ Commentary Drive ระบบเสียงนำสมอง เป็นการรักษาสมาธิให้คงอยู่ตลอดเวลาขับขี่ , ฝึกให้ตาทำงานสัมพันธ์กับสมอง เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย

เทคนิคการควบคุม พวงมาลัยในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นช่วงขับรถปกติ และที่สำคัญการใช้พวงมาลัยในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

 
 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

1. มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะขับขี่

2. ได้เรียนรู้เทคนิคในการขับขี่และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ได้เรียนรู้การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการเสียชีวิต(ตัวเราเป็นจุดเริ่มต้น)

4. ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน

5.สามารถนำความรู้และเทคนิคจากการอบรมในหลักสูตร และส่งต่อให้กับผู้อื่น

รายละเอียดการอบรม

รูปแบบการอบรม :   ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ(ทดสอบขับขี่)

ระยะเวลาอบรม :   3 ชั่วโมง

สถานที่อบรม :   ขึ้นอยู่กับรอบที่จะจัดอบรม


หากมีข้อสงสัย ติดต่อ

 คุณ นิศา โก๊ะ

 092-252-7020

  nisa.g@siamraj.com

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ

 คุณ นิศา โก๊ะ

  092-252--7020

  nisa.g@siamraj.com