D DRIVE.

รู้งาน รู้ใจ รู้ทาง

Defensive Driving Road Safety by SIAMRAJATHANEE

        บริษัท สยามราขธานี จำกัด ให้บริการงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ มากกว่า 30 ปี    ซึ่งปัจจุบันเรามีพนักงานขับรถในสัญญาจ้างทั่วประเทศกว่า 2,300 คน ในตำแหน่ง  พนักงานขับรถผู้บริหาร ,พนักงานขับรถส่วนกลาง ,บริการขับรถ Valet Parking และคนขับรถที่ต้องใช้   ใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

        ทั้งนี้ หลักสูตรจะมีการเรียนรู้ทักษะและหลักปฏิบัติการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย    สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์แบบมืออาชีพ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตร Defensive Driving Course (Advance) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎี  จะเป็นการให้ความรู้ตั้งแต่หลักปฏิบัติแห่งความปลอดภัยที่ต้องคำนึงก่อนออกรถ, การวิเคราะห์และประเมิณสถานการณ์ของสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ, ข้อควรระวังในการใช้รถ      ในสถานการณ์ต่างๆบนท้องถนน, การบำรุงรักษารถรวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น          ในส่วนของการฝึกภาคปฏิบัติ จะเป็นการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ อาทิเช่น การขับรถเชิงป้องกันอันตรายจากจุดบอดหรือจุดเสี่ยง, เทคนิคการควบคุมพวงมาลัย, การควบคุมรถทางโค้งและทางลาดชัน เป็นต้น

หลักสูตรในการอบรม

หัวข้อในการอบรมประกอบไปด้วย
การอบรมภาคทฤษฏี และ ภาค ปฎิบัติ ดังนี้

บัญญัติ 8ประการ คือจุดเริ่มต้นการขับขี่ที่เราต้องตรวจสอบ ความพร้อมของรถ

คัมภีร์ 4 ประการสำคัญแห่งความปลอดภัย           บนท้องถนนโดยใช้เทคนิคพิเศษและหลักของ          การเดินทางสู่จุดหมายปลายทางแบบปลอดภัย

ทฤษฎีการขับรถแบบ LOVE ในการคาดการณ์เหตุการณ์

การใช้เทคนิคการคาดการณ์และสังเกตการณ์เฉพาะด้านเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

การขับรถแบบ Commentary Drive ระบบเสียงนำสมอง เป็นการรักษาสมาธิให้คงอยู่ตลอดเวลาขับขี่ , ฝึกให้ตาทำงานสัมพันธ์กับสมอง เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย

เทคนิคการควบคุม พวงมาลัยในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นช่วงขับรถปกติ และที่สำคัญการใช้พวงมาลัยในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

 
 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

1. มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะขับขี่

2. เรียนรู้เทคนิคในการขับขี่และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ได้เรียนรู้การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการเสียชีวิต(ตัวเราเป็นจุดเริ่มต้น)

4. ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน

5.สามารถนำความรู้และเทคนิคจากการอบรมในหลักสูตร และส่งต่อให้กับผู้อื่น

รายละเอียดการอบรม

รูปแบบการอบรม :   ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ(ทดสอบขับขี่)

ระยะเวลาอบรม :   3 ชั่วโมง

สถานที่อบรม :   ตามรอบที่ท่านเลือก


หากมีข้อสงสัย ติดต่อ

 คุณ อาณัฐพล รัตนจิรภิวัฒน์

 090-197-9714

  Arnuttapont.r@siamraj.com

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ

 คุณ อาณัฐพล รัตนจิรภิวัฒน์

 090-197-9714

  Arnuttapont.r@siamraj.com