บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

Our Candidate Salary Range
Our Candidate Salary Range
Our Candidate Salary Range
ทีมงาน

  หน่วยงานด้านการตลาด (ตลาด, tele, cs)หน่วยงานด้านการตลาด (ตลาด, tele, cs) 
หน่วยงานด้านการตลาด (ตลาด, tele, cs)

ดูแลงานด้านการตลาด แนะนำบริการ และให้คำปรึกษา รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงแนะนำส่วนเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
 
หน่วยงานด้านปฏิบัติงานและประสานงานหน่วยงานด้านปฏิบัติงานและประสานงาน
หน่วยงานด้านปฏิบัติงานและประสานงาน

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และลูกจ้างในทุกเรื่อง ตั้งแต่เริ่มสัญญา จนสิ้นสุดสัญญา เช่น ประสานงานเรื่องเอกสารประวัติพนักงาน, ใบลงเวลา, วางบิล, รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ และติดตามจนปัญหาแก้ไขเรียบร้อย
 
หน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากร  
หน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากร

สรรหาและ คัดสรรพนักงานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ ทดสอบให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
 
หน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากรหน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากร
หน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากร หน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากร
หน่วยงานด้านธุรการ จัดซื้อ บุคคล และ Payroll

- ธุรการ จัดทำใบเสนอราคา, เตรียมเอกสารเพื่อประมูลงาน, จัดทำเอกสารเพื่อจัดทำสัญญากับลูกค้า
- จัดซื้อ จัดหาจัดซื้อ ให้ได้คุณภาพ
- บุคคล สรรหา คัดเลือกบุคลากรประจำสำนักงานใหญ่ ดูแลสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
- Payroll จัดทำรายงานค่าจ้างพนักงาน นำส่งธนาคาร นำส่งภาษี และประกันสังคม
 
หน่วยงานบัญชีและการเงิน  
หน่วยงานบัญชีและการเงิน

บันทึกบัญชี รายการรายรับ รายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำรายงานงบการเงิน ต่าง ๆ


ทีมงาน