บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

ทีมงาน

  หน่วยงานด้านการตลาด (ตลาด, tele, cs)หน่วยงานด้านการตลาด (ตลาด, tele, cs) 
หน่วยงานด้านการตลาด (ตลาด, tele, cs)

ดูแลงานด้านการตลาด แนะนำบริการ และให้คำปรึกษา รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงแนะนำส่วนเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
 
หน่วยงานด้านปฏิบัติงานและประสานงานหน่วยงานด้านปฏิบัติงานและประสานงาน
หน่วยงานด้านปฏิบัติงานและประสานงาน

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และลูกจ้างในทุกเรื่อง ตั้งแต่เริ่มสัญญา จนสิ้นสุดสัญญา เช่น ประสานงานเรื่องเอกสารประวัติพนักงาน, ใบลงเวลา, วางบิล, รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ และติดตามจนปัญหาแก้ไขเรียบร้อย
 
หน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากร  
หน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากร

สรรหาและ คัดสรรพนักงานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ ทดสอบให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
 
หน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากรหน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากร
หน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากร หน่วยงานด้านสรรหาบุคคลากร
หน่วยงานด้านธุรการ จัดซื้อ บุคคล และ Payroll

- ธุรการ จัดทำใบเสนอราคา, เตรียมเอกสารเพื่อประมูลงาน, จัดทำเอกสารเพื่อจัดทำสัญญากับลูกค้า
- จัดซื้อ จัดหาจัดซื้อ ให้ได้คุณภาพ
- บุคคล สรรหา คัดเลือกบุคลากรประจำสำนักงานใหญ่ ดูแลสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
- Payroll จัดทำรายงานค่าจ้างพนักงาน นำส่งธนาคาร นำส่งภาษี และประกันสังคม
 
หน่วยงานบัญชีและการเงิน  
หน่วยงานบัญชีและการเงิน

บันทึกบัญชี รายการรายรับ รายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำรายงานงบการเงิน ต่าง ๆ


ทีมงาน