บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

วิสัยทัศน์

1. เป็นบริษัทให้บริการจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) ชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นคุณภาพ และบริการ
2. All Solutions One Outsource : เราสร้างงานบริการที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบสนอง และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด
3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการผลักดันองค์กรของคุณสู่เป้าหมาย

พันธกิจ

1. สร้างบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรค้นหาความรู้ใหม่ เพื่อช่วยพัฒนาบริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. บุกเบิกบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
4. สร้างมาตรฐานระบบงาน โดยมุ่งเน้น ความรวดเร็ว และยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์
5. สร้างองค์กรให้ยึดถือคำมั่นสัญญา ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบวิสัยทัศน์