บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

แหล่งรวมความรู้และข่าวสาร

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นำทีมฝ่ายบริหารดูงานที่สนามทดสอบขับรถ สยามราชธานี

group_640
   
ด้วยกองเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินโครงการฝึกอบรม ดูงานรูปแบบการจ้างงานและการบริหารงานบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานอื่น นอกจากรูปแบบที่ทางกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 135 คน

โดยทางกองเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาและเห็นว่าทางบริษัท สยามราชธานี จำกัด เป็นบริษัทฯที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี จึงเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ดูงานที่ บริษัทสยามราชธานี จำกัด
ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น
   
visit_test_drive13_210visit_test_drive14_210
visit_test_drive15_210
   
 visit_test_drive11_210 visit_test_drive12_210 visit_test_drive9_210
   
 visit_test_drive5_210 visit_test_drive4_210 visit_test_drive10_210
   
 visit_test_drive6_210 dsc_0289_resize_210
 visit_test_drive2_210
   
 visit_test_drive3_210 visit_test_drive8_210 Update : 12-03-2012 13:15:45

กลับไป


ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง