บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

บริการรถเช่า

บริการบริการ

 ติดต่อเช่าคุณนาตยา 090-197-8771 บริษัทฯ   ขอสงวนสิทธิให้เช่าสำหรับนิติบุคคล
  • ประเภทรถยนต์
  • ลักษณะการเช่า
  • สิทธิประโยชน์
  • Customer Service
  • ผลงาน
ประเภทรถยนต์

 
  

PICK UP CLASS

รถใช้งานเพื่อการขนส่ง หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ ใช้งานภาคสนาม

รถเช่า PICK UP CLASS
  

ECONOMY CLASS

รถรุ่นเล็กสำหรับใช้งานทั่วไปซึ่งเน้นความประหยัด คล่องตัว

รถเช่า  Toyota Vios
  

BUSINESS CLASS

รถยนต์ระดังกลางสำหรับนักธุรกิจทั่วไป เน้นความประหยัด คล่องตัว

 รถเช่า Toyota Altis
  

LUXURY CLASS

รถสำหรับนักธุรกิจระดับสูง ระดับผู้บริหาร เน้นความหรูหรา มีระดับ

รถเช่า TOYOTA CAMRY
  

SPORT UTILITY VEHICLE CLASS

 รถใช้งานเอนกประสงค์ รถครอบครัวเน้นความหรูหรา และความสะดวกสบายในการโดยสาร

 รถเช่า ISUZU MU-7
  

MICRO BUS CLASS

รถตู้เอนกประสงค์ ใช้สำหรับตรวจงาน, เดินทางท่องเที่ยวหรือรับรองลูกค้าที่เป็นหมู่คณะ

 รถเช่า Toyota Commuter
  
  
ลักษณะการเช่า

บริการเช่ารถยนต์ระยะสั้น
บริการเช่ารถยนต์ระยะสั้น เป็นการให้บริการที่เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรทุกประเภทที่ต้องการใช้บริการรถในระยะสั้น ตั้งแต่ 1- ไม่เกิน 1 ปี
 
บริการเช่ารถยนต์ระยะยาว
บริการเช่ารถยนต์ระยะยาว เป็นการให้บริการ บริหารจัดการยานพาหนะในองค์กร แบบดำเนินการระยะยาว ซึ่งจะเป็นการลดภาระในการบริหารจัดการยานพาหนะในองค์กร สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้เป็นอย่างดี ด้วยอัตราค่าบริการคงที่แบบรายเดือน รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านการบัญชีและการเงินอีกด้วย ให้บริการทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 2-5 ปี
 
บริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ ระยะสั้น - ระยะยาว
ทางบริษัทฯ ได้มีบริการพนักงานขับรถยนต์ที่ได้ผ่านการทดสอบทางด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรได้รับบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ ที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 
บริการเช่ารถยนต์แบบดัดแปลง เช่น รถตู้เย็น , รถตู้แห้ง,รถพยาบาล, รถดัดแปลง4ล้อใหญ่
เหมาะสำหรับบรรทุกสินค้า 1 - 1.5 ตัน จดทะเบียนเป็นตู้บรรทุกสามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ไม่ติดเวลา โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 - 5 ปี
 
ลักษณะการเช่ารถลักษณะการเช่ารถลักษณะการเช่ารถ
 
เปรียบเทียบการเช่าและซื้อ  
   

การซื้อรถยนต์

1. ไม่มีรถยนต์ใช้แทน เมื่อต้องการนำรถเช้าซ่อมหรือเกิดอุบัติเหตุ
2. ต้องเสียบุคลากร และเสียเวลานำรถยนต์เข้าซ่อมเอง
3. ต้องเสียเงินก้อนซื้อรถยนต์ หรือดาวน์รถยนต์
4. ต้องดำเนินการต่อทะเบียน และทำประกันภัยรถยนต์เอง
5. ต้องเสียเวลาในการติดต่อประสานงานเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
6. ต้องควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายในการซ่อมเอง
7. เป็นทรัพย์สิน และไม่สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวน
8. ต้องจัดตั้งบุคลากร และหน่วยงานด้านยานพาหนะขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง
9. มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน
 

การเช่ารถยนต์

1. มีรถยนต์ใช้ตลอดเวลา แม้รถเสีย หรือเข้าซ่อมจากอุบัติเหตุ
2. มีผู้บริการนำรถเข้าซ่อม ไม่ต้องเสียเวลานำรถเข้าซ่อมเอง
3. ไม่ต้องจ่ายเงินทั้งก้อนเพื่อเป็นเงินดาวน์เพื่อซื้อรถยนต์
4. มีผู้ดำเนินการต่อทะเบียนและทำประกันรถยนต์ให้
5. มีผู้ประสานงานติดต่อดำเนินการในกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ
6. ไม่ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อม และการตั้งงบประมาณ
7. ไม่เป็นทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายจากการเช่าสามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวน
8. ไม่ต้องจัดตั้งบุคลากรและหน่วยงานด้านยานพาหนะ
9. มีค่าใช้จ่ายที่แน่นอน
 
สิทธิประโยชน์

ไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน 1. ไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน
บริการตรวจสภาพบำรุงรักษาฟรีทุก 1 เดือน หรือตามระยะของรถยนต์แต่ละยี้ห้อ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน 2. บริการตรวจสภาพบำรุงรักษาฟรีทุก 1 เดือน หรือตามระยะของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องยนต์และเปลี่ยนอะไหล่  3. บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องยนต์และเปลี่ยนอะไหล่
บริษัทฯ รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการเกิดอุบัติเหตุประเภท 1 คุ้มครองสูงสุด 10,000,000.00 บาทต่อครั้ง 4. บริษัทฯ รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการเกิดอุบัติเหตุประเภท 1 คุ้มครองสูงสุด 10,000,000.00 บาทต่อครั้ง
บริษัทฯ รับผิดชอบค่าภาษีรถยนต์ประจำปี 5. บริษัทฯ รับผิดชอบค่าภาษีรถยนต์ประจำปี
บริการทดแทนในรุ่นเดียวกันกับรถที่เช่าหรือเหนือกว่า ในกรณีรถคันที่เช่าไม่สามารถที่งานได้ 6. บริการรถทดแทนในรุ่นเดียวกันกับรถที่เช่าหรือเหนือกว่า ในกรณีรถคันที่เช่าไม่สามารถใช้งานได้
อุปกรณ์ความสะดวกสบายมาตรฐาน แอร์, เครื่องเสียง, ฟิล์มกรองแสง, เข็มขัดนิรภัยรวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือติดรถอื่น ๆ ครบครัน 7. อุปกรณ์ความสะดวกสบายมาตรฐาน แอร์, เครื่องเสียง, ฟิล์มกรองแสง, เข็มขัดนิรภัยรวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือติดรถอื่น ๆ ครบครัน
บริษัทฯ รับผิดชอบเปลี่ยนยางทุกระยะ 50,000 กม. หรือเห็นว่ายางลึกหรอและหมดสภาพไม่ปลอดภัย แก่การใช้งาน 8. บริษัทฯ รับผิดชอบเปลี่ยนยางทุกระยะ 50,000 กม. หรือเห็นว่ายางสึกหรอและหมดสภาพไม่ปลอดภัย แก่การใช้งาน
ในกรณีรถัดข้องผู้เช่าสามารถซ่อมได้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท โดยไม่ต้องแจ้งบริษัทฯ 9. ในกรณีรถขัดข้องผู้เช่าสามารถซ่อมได้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท โดยไม่ต้องแจ้งบริษัทฯ
ผู้เช่าจะได้รับความสะดวกสบายจากศูนย์บริการที่บริษัทฯ ได้เปิดเครดิตไว้ และยินดีที่จะเปิดศูนย์บริการตามที่ผู้เช่าขอเพื่อความสะดวกสบายของผู้เช่า 10. ผู้เช่าจะได้รับความสะดวกสบายจากศูนย์บริการที่บริษัทฯ ได้เปิดเครดิตไว้ และยินดีที่จะเปิดศูนย์บริการตามที่ผู้เช่าขอเพื่อความสะดวกสบายของผู้เช่า
Customer Service

Customer Service บริการดูแลรถเช่าของท่านตลอด 24 ชั่วโมง 

Customer Service บริการดูแลรถยนต์ของท่านตลอด 24 ชั่วโมง

 

เวลาทำการ (08:00 – 17.00 น.)
โทร.         0-2363-9300  ต่อ 2211, 2212, 2213
แฟ็กซ์       0-2363-9376

  
 

เวลาทำการและฉุกเฉิน  24 ชั่วโมง

 

โทร. 081-490-4796,  084-015-0297
       089-446-2460,  081-616-5208
      

  

ผลงาน

Portfolio01DIPMFThaioilTOT
     
TYCOกทมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงสาธารณสุข
     
ธนาคารอาคารสงเคราะห์บสทไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าฝ่ายผลิตอสมท

 

 


บริษัท สยามราชธานี จำกัด

    ส่งข้อความถึงสยามราชธานีบริษัท สยามราชธานี จำกัด

บริษัท สยามราชธานี จำกัด