บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

บริการพนักงานในสำนักงาน

บริการบริการ

  • ลักษณะการให้บริการ
  • กระบวนการคัดสรร
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ
  • การรับประกันคุณภาพ
  • ผลงาน
ลักษณะการให้บริการ

1.พนักงานในสำนักงานทุกตำแหน่งงาน

   
 • ธุรการ
• ประชาสัมพันธ์
• บันทึกข้อมูล
• พนักงานเดินเอกสารภายใน
• จนท.ประสานงาน ฯลฯ
 
   
พนักงานในสำนักงานทุกตำแหน่งงานพนักงานในสำนักงานทุกตำแหน่งงานพนักงานในสำนักงานทุกตำแหน่งงานพนักงานในสำนักงานทุกตำแหน่งงาน
   
2. ระยะเวลาในการให้บริการ 
 • ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปต่อสัญญาจ้าง
 
   
3. จำนวนพนักงานที่ให้บริการ
 
 • ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
 
   
  
4. รูปแบบการให้บริการ 
 

• คัดสรรพนักงานด้วยระบบการคัดสรรคุณภาพ
• ส่งพนักงานทดแทน เมื่อพนักงานขาดลา
• จ่ายค่าแรงและสวัสดิการให้พนักงาน
• จัดทีมผู้ประสานงานดูแลและให้บริการตลอดทั้งสัญญา
• มี Site Auditor เพื่อวัดความพึงพอใจและรับข้อร้องเรียน
• พนักงานเป็นลูกจ้างตรงของผู้รับจ้าง

 
   
   
  
   

กระบวนการคัดสรร

คัดสรรพนักงานด้วยระบบการคัดสรรที่มีคุณภาพ
  
 1 ทดสอบภาคทฤษฏี
  • ข้อสอบวัดความสามารถเฉพาะทางตามตำแหน่งงาน
2 ทดสอบภาคปฏิบัติ 
  • การใช้ Ms.Office
  • ทักษะการพิมพ์
3 การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
  • บุคลิกภาพ
  • ทักษะการสื่อสาร,ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • ทัศนคติ,การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • ความสามารถด้านภาษา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ค่าใช้จ่ายคงที่ ตามงบประมาณที่จัดจ้าง
• สามารถควบคุมและลดต้นทุนได้ เช่น บุคลากร,อุปกรณ์เครื่องมือ
• ปรับเปลี่ยนระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยต่อสภาวะการแข่งขัน
• บุคลากรประจำมุ่งเน้นและสร้างประสิทธิภาพงานด้านอื่นได้เพิ่มขึ้น
• สามารถลด ตัด เลิก หรือยุบขั้นตอนการทำงานบางส่วนได้เพื่อคุณภาพรวมเป็นหลัก
• ลดภาระด้านกฏหมายแรงงาน
• ลดภาระทางด้านการบริหารงานบุคคล

การรับประกันคุณภาพ

1. มีการปฐมนิเทศและอบรมพนักงานก่อนเริ่มงานและในระหว่างสัญญา
 • กฏระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
• ลักษณะงานเบื้องต้น
• Service mind
• ศิลปะในการใช้โทรศัพท์
2. มีการจัดส่งพนักงานทดแทนตลอดอายุสัญญา
3. มีการประเมินผลการทำงานทั้งของพนักงานและบริษัทฯ โดย Customer Service
  
ผลงาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  (มหาชน)
   
บริษัท ฮันทส์แมน  (ประเทศไทย)  จำกั บริษัท  โตโยต้า โบโชคุ  เอเชีย จำกัด
บริษัท ฮันทส์แมน  (ประเทศไทย)  จำกัด บริษัท  โตโยต้า โบโชคุ  เอเชีย จำกัด
   
บริษัท สยามโตโยต้า  อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท  ไทยแท้งค์เทอร์มินัล  จำกัด
บริษัท สยามโตโยต้า  อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท  ไทยแท้งค์เทอร์มินัล  จำกัด
   


Honda  R&D  Southeast  Asia  Co.,Ltd
 
ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
Honda  R&D  Southeast  Asia  Co.,Ltd ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
   
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
   

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

    ส่งข้อความถึงสยามราชธานีบริษัท สยามราชธานี จำกัด

บริษัท สยามราชธานี จำกัด