บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

บริการบันทึกข้อมูล

บริการบริการ

  • บริการบันทึกข้อมูล
  • แจ้งค่าไฟและค่าน้ำ
  • ลักษณะการให้บริการ
  • บริการจัดทำเงินเดือน
  • ผลงาน
บริการบันทึกข้อมูล

  
 
บริกการบันทึกข้อมูลบริกการบันทึกข้อมูลบริกการบันทึกข้อมูล
  
     • บันทึกข้อมูลเป็นรายการ
    • บันทึกข้อมูลเป็นรายวัน
    • บันทึกโดยใช้สถานที่เราหรือของลูกค้า
 
บริการที่ท่านจะได้รับ
     • ผู้บันทึกเปี่ยมด้วยความเร็ว และถี่ถ้วนด้วยระบบ QC
    • ระบบ Software จากโปรแกรมเมอร์ มืออาชีพ
    • เขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลที่ตรงความต้องการ

แจ้งค่าไฟและค่าน้ำ

ลักษณะการให้บริการ
  
 
แจ้งค่าไฟและค่าน้ำแจ้งค่าไฟและค่าน้ำ
  
     • จดหน่วยด้วยเครื่อง HandHeld พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่อง Mobile Printer
    • บริหารดูแลทั้งโครงการ
 
บริการที่ท่านจะได้รับ
     • จดหน่วยด้วยเครื่อง HandHeld และ ดูแลระบบ Software
    • พนักงานจดหน่วยที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี
    • ประมวลผลข้อมูล QC อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องที่สุด
    • ประสานงาน กับ ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ใช้น้ำประปา

ลักษณะการให้บริการ

     • บริหารได้ทั้งโครงการ ระยะสั้นและระยะยาว
    • จัดหา Hardware พร้อมจัดทำระบบ Software
    • เขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ
    • การควบคุมคุณภาพอย่างถี่ถ้วน เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงเวลาที่สุด

บริการจัดทำเงินเดือน

           ในปัจจุบันการการประมวลผลเงินเดือนภายในองค์กร จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำแล้ว ยังต้องคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ที่ทางองค์กรจะต้องเสียไปแล้วนั้น การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรเสียเวลา หลายองค์กรจึงมองเห็นความสำคัญและเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับองค์กร บริการดูแลจัดทำเงินเดือนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งกับองค์กรของท่าน
           การดำเนินการภายใต้โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลเงินเดือนทั้งหมด ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของราชการและนโยบาย อีกทั้งยังช่วยลดภาระงานประจำอันไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่องค์กร และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนภายในองค์กรอีกด้วย โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการจัดทำเงินเดือนภายใน จึงเชื่อมันได้ว่าทางองค์กรของท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการของเรา


สิ่งที่ได้รับจากเรา :

   • ลดการลงทุนด้าน Software และ Hardware ไม่ว่าจะเป็น Computer , Printer
   • ลดบุคลากรในการจัดทำเงินเดือน และจัดส่งรายงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • มีผู้เชี่ยวชาญดูแลในส่วนของงานบริการดูแลจัดทำเงินเดือน
   • การคำนวณและปรับเปลี่ยนต้นทุนในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
   • มีความปลอดภัย ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ และการรักษาความลับของลูกค้า
   • ลดภาระการดูแลการเปลี่ยนแปลงของสรรพากร, ธนาคาร, กองทุนเงินสะสม, ประกันสังคม
   • ดูแลงานการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง
   • ได้รับประโยชน์จากระบบการบริหารงานบุคคลส่วนอื่น ๆ
   • ลดภาระการดูแลระบบจ่ายเงินเดือน บุคลากรสามารถดูแลงานด้านอื่นได้ดีขึ้น
   • จัดทำรายงานมาตรฐาน / รายงานอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ผลงาน

   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานประกันสังคม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานประกันสังคม
   
การประปาส่วนภูมิภาค scg_logo_340 
การประปาส่วนภูมิภาค  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
   
gateway_165 symphony_75 

บริษัท เกทเวย์ คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด

 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

   
logo_grammy_100 offacms_logo_100 

จีเอ็มเอ็มแซท โดย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

   
26340_20120610192108_c_381 1723_2_professional_computer_172 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  บริษัท โปรเฟสชันนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
 
ncb svoa 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

    ส่งข้อความถึงสยามราชธานีบริษัท สยามราชธานี จำกัด

บริษัท สยามราชธานี จำกัด