Miss Orachon Banluesab
Miss Orachon Banluesab

Director of Division Accounting & Financial

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 1 ก.ย. 2564
อายุ (ปี)
  • 37
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สาขาการบัญชี
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กันยายน 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน
2561 – สิงหาคม 2564 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
2557 - 2561 หัวหน้าแผนกบัญชี