SO สยามราชธานี เตรียมความพร้อมรองรับตลาดแรงงานด้าน เทคโนโลยี

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) ชั้นนำในประเทศไทย สู่ Tech Company ที่มีประสบการณ์ด้านบริการจัดหาบุคลากรมากว่า 40 ปี พร้อมมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล ล่าสุดผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ ทางด้านวิชาการในการร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบรับเทรนด์ตลาดแรงงานมาแรงในยุคดิจิทัล

ร่วมมือกับ UTK ในการสร้างมาตรฐานด้าน เทคโนโลยี ให้กับคนรุ่นใหม่

เมือวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้การตกลงร่วมผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพนักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรูปแบบใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย ร่วมในพิธี ณ ห้องสโรบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจาก SO สยามราชธานี เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และได้เดินหน้าปรับองค์กรจากบริษัทธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร บริษัทได้ก้าวสู่การเป็น Tech Company หรือบริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากการมุ่งสร้างผลกำไรในธุรกิจเพื่อการเติบโตของบริษัทเพื่อเดินหน้าสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนแล้ว อีกหนึ่งพันธกิจหลักของบริษัทคือการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเพื่อการพัฒนาทรัพยาบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้าน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล SO สยามราชธานีจึงจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีศักยภาพ และความพร้อมทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาในเรื่องดังกล่าว จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่สำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสำหรับการผลักดันให้มีการพัฒนางานทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะทางด้านไอที เทคโนโลยี เพื่อตอบรับเทรนด์ตลาดแรงงานมาแรงในยุคดิจิทัล

“นับตั้งแต่เกิดผลกระทบจากดิจิทัลดิสรัปชั่นมาจนถึงโควิด-19 ดิสรัปชั่นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย ถือเป็นความท้าทายของทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆส่งผลให้เกิดความต้องการการจ้างงานเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ในสาขาที่เรียนมาเฉพาะด้าน แต่ต้องการบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริง ดังนั้นการพัฒนาด้านสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสาขาด้านไอทีและเทคโนโลยี เพี่อเสริมคุณภาพของบัณฑิตผ่านประสบการณ์ทํางานในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจ และแก้ปัญหาการเรียนจบไม่มีงานทำ ก่อให้เกิดการจ้างงานจริง สยามราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงพร้อมร่วมมือสร้างบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยศักยภาพเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการจ้างงานจริง พร้อมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาของสถาบันอุดมการศึกษาเกิดเครือข่ายความร่วมมือพัฒนากำลังคน และยังช่วยให้ภาคธุรกิจได้กำลังคนที่มีสมรรถนะตรงตามต้องการ ประเทศชาติมีบุคลากรคุณภาพช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาในเมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคต” นายณัฐพล กล่าว

 

พร้อมผลิตบัณฑิตด้าน เทคโนโลยี สู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความพร้อมอย่างยิ่งในฐานะสถาบันการศึกษาที่จะร่วมพัฒนาและต่อยอดทรัพยาบุคคลเพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้และการฝึกฝน เพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อการทำงานได้จริงหลังจบการศึกษาตอบรับกระแสความต้องการการจ้างงานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลและการเติบโตแห่งอนาคต โดยทางมหาวิทยาลัยร่วมกับสยามราชธานี มุ่งเน้นในการพัฒนาบัณฑิตที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงานในชั่วโมงทำงานจริง โดยเฉพาะทางด้าน เทคโนโลยี ดิจิทัลและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสององค์กร จะมีการจัดสรรอาจารย์ วิทยากรมากประสบการณ์ที่มาจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อให้ความรู้ และแนะนำการนำการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ทั้งยังจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติงานจริงในองค์กร ซึ่งองค์กรจะเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในองค์กร มิใช่นักศึกษาฝึกงาน ทำให้นักศึกษาจะได้ประสบการณ์การทำงานที่ได้ลงลึกถึงเนื้องาน และเข้าใจถึงการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งยังได้เรียนรู้ เทคโนโลยี และระบบต่างๆ ขององค์กรพร้อมทำงานจริงหลังจบการศึกษา

ภายใต้การตกลงร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพนักศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตจบใหม่ในสาขาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ รวมถึงสาขาอื่น ๆ ด้านไอที ด้านเทคโนโลยี ที่ต้องการเข้ามาทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อมผ่านการส่งเสริมทักษะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสากลก่อนป้อนเข้าสู่ระบบ โดยมีเป้าหมายพัฒนาบัณฑิตภายใต้หลักสูตรความร่วมมือครั้งนี้ปีละไม่น้อยกว่า 670 ราย

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.สยามราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า


“การประสานความร่วมมือระหว่าง SO สยามราชธานีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับอุดมศึกษา เพื่อปูทางสู่การจ้างงานในอนาคต ซึ่งทักษะทางด้าน เทคโนโลยี ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานจริงแก่บัณฑิตจบใหม่ แก้ปัญหาเรียนจบไม่ตกงาน ทั้งยังสนองตอบความต้องการกำลังคนในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมแกร่งภาคเศรษฐกิจไทยในอนาคต”


@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION