TH EN
เราใส่ใจ ให้บริิการคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล การันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และพนักงานมากกว่า 300,000 คน

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ ของ ISO 9001:2015

บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) มีความมุ่งมั่นในการให้บริการจ้างเหมาแรงงาน  การบริการรถเช่า  และการบริการด้านอื่นๆ อย่างดีเยี่ยม  มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ บุคลากร ทรัพยากร  ระบบการบริหารงาน  และเทคโนโลยีให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทันต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองความต้องการ  ความพึงพอใจของลูกค้า  และความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

และเพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพของบริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

  1. บริษัทฯมุ่งมั่นในการให้บริการ การควบคุมดัชนีชี้วัดความสามารถของแต่ละหน่วยงานด้วย KPI ที่กำหนดให้บรรลุตามเป้าหมาย
  2. บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อควบคุมจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าเท่ากับศูนย์
  3. บริษัทฯมุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการของแต่ละธุรกิจไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (KPI)

 

 

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม ของ ISO 14001

บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทจะนำระบบและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มความสามารถตามแนวทางต่อไปนี้

1. ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน
3. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้นำไปจัดตั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังสม่ำเสมอ

นโยบายความปลอดภัยจราจรบนท้องถนน ของ ISO 39001

บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านพนักงานขับรถ ที่ให้ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับลูกค้า

  • บริษัทได้จัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรบนท้องถนนอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการในเรื่องการลดหรือขจัดหรือกำจัดการตายการบาดเจ็บและอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนน ที่บริษัทมีอำนาจเพียงพอในการควบคุม เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์
  • บริษัทให้คำมั่นในเรื่องการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย, ข้อกำหนดของลูกค้าและสัญญาต่างๆที่บริษัทมีอยู่ รวมถึงให้เกิดความพอใจแก่กลุ่มผู้สนใจต่างๆ
  • บริษัทให้คำมั่นที่จะดำเนินงานให้ได้มาตรฐานในการบริการทางด้านพนักงานขับรถให้ดีที่สุดอย่างปลอดภัยและทันเวลา
  • บริษัทจะทำให้มีความมั่นใจว่าพนักงานขับรถของบริษัทได้รับความรู้และการอบรมเป็นอย่างดีทั้งด้านทักษะการขับขี่และด้านความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ถนน