นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการบริษัท

นายณัฐพล วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2564 การดำเนินธุรกิจยังคงเผชิญกับความผันผวนและความเสี่ยงใหม่ๆ โดยเฉพาะในเรื่องสงครามการค้าระหว่าง ประเทศ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอัตราเงินเฟ้อที่ สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายๆประเทศ ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ทุกบริษัทต้องปรับตัวและพัฒนาจุดแข็งของตัวเองเพื่อรักษาความได้เปรียบในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการ Outsource งานสนับสนุนที่ไม่ใช่หน่วยธุรกิจหลัก

คณะกรรมการบริษัทสยามราชธานี ได้ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ Outsource บุคลากรและการจ้างเหมาบริหาร ก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยจุดแข็งด้านประสบการณ์การให้บริการลูกค้ามากกว่า 40 ปีและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานทั้งส่วนการทำงานของบริษัทและความต้องการของลูกค้า นำมาต่อยอดกับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจและกระบวนการใหม่ๆ เพิ่มโอกาสให้บริษัทเติบโตต่อไปในอนาคต

ในปี 2564 ที่ ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 2,086.1 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 168.26 ล้านบาทเติบโตจากปีก่อนหน้า 20.6% สาเหตุจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นทำให้กำไรต่อสัญญาเพิ่มขึ้น และโครงการ Lean ที่บริษัทได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง และการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการให้บริการลูกค้า ทำให้สามารถลดทั้งเวลาและควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้คงที่ในขณะที่เพิ่มยอดขายและลูกค้า และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น กอปรกับประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา อาทิเช่น การที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งด้านการเงินและเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีบริษัทต่าง ๆ ติดต่อเข้ามาเพื่อหาโอกาสการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆตั้งแต่ Start–up จนถึงบริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับกลยุทธ์ โดยตั้งแผนกที่ดูแลเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจ และเทคโนโลยี แยกจากหน่วยธุรกิจปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและลงทุนในธุรกิจและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในอนาคต เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลก Digital Disruption

ในนามคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทจะยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสร้างความสำเร็จร่วมกัน