นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการบริษัท

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2563 เป็นปีที่โลกต้องเผชิญปัญหาที่รุนแรงหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิเช่น ปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา การแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ทำให้ไม่สามารถแข่งข้นกับคู่แข่งได้ และปัญหาที่รุนแรงที่สุดคือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 เศรษฐกิจไทยในปี 2563 เกิดภาวะถดถอยหดตัวถึง 6.5% ผลการประกอบการโดย รวมของธุรกิจทุกระดับได้รับผลกระทบเช่นกัน จำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในรูปแบบของ New Normal เพื่อเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น และให้สอดคล้องกับ Megatrend ของโลกในยุค Digital Disruption ที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) มีผลการประกอบการในปี 2563 เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น รายได้รวม 2,067.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1,955. ล้านบาท กำไรสุทธิ จำนวน 139.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 109.1 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี นับตั้งแต่ดำเนินกิจการ หนี้สินต่อทุนลดลงจาก 2.45 เท่า เหลือ 0.75 เท่า ผลการประกอบการที่โดดเด่นของบริษัทเกิดจาก การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มายาวนาน คู่สัญญาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยี ลงทุนระบบเทคโนโลยีทั้งส่วนการทำงานของบริษัทเองและสนองตอบความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวก สบาย ช่วยลดต้นทุนในการบริหารและการจัดการ โดยมีเป้าหมายจะทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิตอลไห้ได้เต็ม 100% ในปี 2564

ประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี ได้สะสมความรู้ บุคลากร ดำเนินธุรกิจเอาท์ซอร์ทในการจัดหาบุคลากร และรับจ้างเหมาบริการ (Outsourcing) สามารถให้บริการที่เป็นเลิศจนเครื่องจักรไม่สามารถทดแทนได้ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

จากบริษัทเล็ก ๆ ที่เติบโตก้าวหน้ามั่นคงมาตลอด จนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทมหาชนที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีทุนในการขยายธุรกิจและแสวงหาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้บริษัทมีศักยภาพที่จะเติบโตเคียงคู่กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จร่วมกัน