เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าร่วมทีมกับเรา

วิธีการสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองหรือสมัครงานออนไลน์

 • บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
  329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง
  อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ 10130
 • อีเมล์
  hr@siamraj.com
 • โทร
  +66 2363 9300

ตำแหน่งงานว่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • สอบสวนพนักงานกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือทุจริต พฤติกรรม ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุ
 • วิเคราะห์ และบริหารจัดการงาน ISO : 39001
 • ออกสุ่มตรวจรถ สารเสพติด และบริการอื่น ๆ ในไซต์งาน
 • อบรมพนักงานตามไซต์งานต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อเคลียร์เคส และอุบัติเหตุ
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์ : มีความรู้ความสามารถด้านประกันภัย มีทักษะการเจรจาต่อรองด้านประกันภัย ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติพิเศษ :
 • มีความรู้และทักษะในการสืบสวนสอบสวนเคสต่าง ๆ สามารถคิดวิเคราะห์ หา Root Cause ของปัญหาได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านงาน Safety
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ ขยันอดทน รักความก้าวหน้า สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีวินัย
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • วางแผนพัฒนาและประสานงาน Software Project ประจำปี เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 • คิดค้นงานร่วมกับทีมเพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในองค์กร
 • ออกแบบระบบ, Application ใหม่ ๆ / สร้าง Flow การทำงาน ภายในองค์กร
 • ควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ กับทีมพัฒนา
 • วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจ และจัดทำแผนการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไข Code ในการเขียนโปรแกรม เพื่อช่วยพัฒนาและทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : ด้านงาน IT อย่างน้อย 3 – 5 ปี
คุณสมบัติพิเศษ :
 • มีความรู้ ความเข้าใจใน Business logic / การพัฒนา Software เช่น ERP, Web Application, Mobile Application และมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ปัญหาในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี และแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตได้
 • สามารถใช้ PHP Framework เช่น Laravel ได้อย่างชำนาญ
 • สามารถใช้ vue.js, nuxt.js, SQL Server ได้อย่างชำนาญ
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • สำรวจไซต์งานเรื่องการตัดต้นไม้ใหญ่
 • ปฏิบัติตามแผนตัดต้นไม้ใหญ่
 • ติดต่อประสานงานกับไซต์งานและลูกค้า
 • เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานตัดต้นไม้
 • ปฏิบัติงานเสริมทดแทนไซต์งานกรณีที่มีหัวหน้างานขาดหรือลา
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
 • ประสบการณ์ : 1 – 2 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติพิเศษ :
 • สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้
 • มีความชำนาญด้านเส้นทาง
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถ
 • มีใบขับขี่
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • สรุปค่าแรง
 • สรุปค่าใช้จ่ายผู้ประสานงาน
 • ทำใบขอซื้อ – ขอเบิก
 • สรุปค่าน้ำมัน
 • ปฏิบัติงานตามที่แผนกปฏิบัติการต้องการ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติพิเศษ :
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • ขยายฐานลูกค้ารายใหม่
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขาย
 • เยี่ยมลูกค้า
 • นำเสนอการบริการของบริษัทในเชิงที่ปรึกษา
 • หาข้อมูล และทำราคาเพื่อเสนอราคา
 • เซ็นสัญญา
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร และวางแผนการตลาด / การขาย อย่างน้อย 5 ปี
คุณสมบัติพิเศษ :
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีสภาวะความเป็นผู้นำ
 • ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร ชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่น
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • พัฒนาและออกแบบ Web Application or Mobile App. ตามความต้องการของบริษัทฯ ร่วมกับ Team Designer ออกแบบ UX/UI เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำ Training & Workshop สำหรับ User
 • จัดทำ Manual / Document ต่าง ๆ ที่ระบบต้องมี
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : ไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับความสามารถ
คุณสมบัติพิเศษ :
 • ใช้ภาษา PHP (Laravel), JavaScript, VueJS
 • ใช้ MySQL หรือ SQL เป็น
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • พัฒนาโปรแกรมและระบบ web application
 • ออกแบบระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล พร้อมรับทั้งคนสาย front-end, back-end และ full-stack
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, JavaScript, CSS, HTML ถ้าเคยใช้ Framework Laravel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ฐานข้อมูลได้ เช่น MySQL, MongoDB
 • สามารถออกแบบหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นได้ เช่น ใน Adobe XD
 • ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเองตาม Trends ของ Programmers ทั่วโลก ชอบความท้าทาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : บริษัทยินดีรับทั้งคนที่เคยทำงานมาแล้ว นักศึกษาจบใหม่ และรวมถึงคนที่ยังไม่จบมหาวิทยาลัย เพราะเราดูที่ความรู้และความตั้งใจเป็นหลัก
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • พัฒนาและออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น หรือโมบายแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการ (Requirement) ของบริษัทฯ
 • ร่วมกับทีม Designer ออกแบบ UX/UI เพื่อให้ตรงตามความต้องการ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมกับทีมจัดทำ Training & Workshop สำหรับผู้ใช้งาน
 • ควบคุมให้ระบบที่พัฒนาสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ, มีความถูกต้อง, มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงานระหว่างเรียน
คุณสมบัติพิเศษ :
 • เข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจและสามารถวิเคราะห์และพัฒนาระบบตามความต้องการนั้นได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปีขึ้นไปในสายงานพัฒนาระบบ Web Application หรือ Mobile Application (iOS & Android)
 • สามารถเขียนเว็บด้วย PHP / JS / CSS ได้
สมัครทันที
แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เพียงกรอกข้อมูลคุณก็สามารถสมัครงานกับบริษัทสยามราชธานีได้ทันที