เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าร่วมทีมกับเรา

วิธีการสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองหรือสมัครงานออนไลน์

 • บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
  329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง
  อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ 10130
 • อีเมล์
  hr@siamraj.com
 • โทร
  +66 2363 9300

ตำแหน่งงานว่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้
 • มีความกระตือรือร้นตั้งใจทำงานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • อบรมและชี้แจงพนักงานให้ปฏิบัติงานได้ถูกวิธีและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
 • อบรมวิธีการปฏิบัติงานให้พนักงานได้เข้าใจในหน้าที่และแผนการทำงาน
 • สามารถออกแบบการตัดแต่งต้นไม้และประเมินราคาได้
 • สามารถวางแผนงานการปฏิบัติงาน รวมถึงแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมงานตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นไปตามแบบที่เสนอลูกค้าก่อนส่งมอบงาน
 • บริหารไซต์งานให้ได้กำไร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านเกษตร
 • ประสบการณ์ : ไม่น้อยกว่า 1 ปีในงานดูแลสวน ตัดต้นไม่ใหญ่
คุณสมบัติพิเศษ :
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงาน
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • ประสานงานเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • อบรมและชี้แจงพนักงานให้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและหน่วยงาน
 • อบรมและชี้แจงพนักงานให้ปฏิบัติงานได้ถูกวิธีและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามสภาพหน้างาน
 • ทำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้พนักงานได้เข้าใจในหน้าที่และแผนการทำงาน
 • ตรวจสอบควบคุมงานให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นไปตามข้อกำหนดและแผนงานตามไซต์
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี สาขาพืชสวน / ภูมิทัศน์
 • ประสบการณ์ : ไม่น้อยกว่า 2 ปี
คุณสมบัติพิเศษ :
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word / Excel ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • สามารถอ่านแบบหรือเขียนแบบได้
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • พัฒนาและปรับปรุง Website เพื่อให้ Support กับ SEO
 • ปรับและพัฒนา Google Ads เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ศึกษา พัฒนาเทคนิคและหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้การตลาดด้านออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 – 2 ปี
คุณสมบัติพิเศษ :
 • มีความรู้ทางด้าน Html / css.
 • มีความรู้ในการทำโฆษณา Google Ads.
 • สามารถใช้ Program wordpress และ WIX ได้
 • สามารถปรับปรุง Website ให้ Support กับการทำ SEO หรือ Google Ads. ได้
 • หากมีความรู้ด้าน PHP ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • พัฒนาและออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น หรือโมบายแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการ (Requirement) ของบริษัทฯ
 • ร่วมกับทีม Designer ออกแบบ UX/UI เพื่อให้ตรงตามความต้องการ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมกับทีมจัดทำ Training & Workshop สำหรับผู้ใช้งาน
 • ควบคุมให้ระบบที่พัฒนาสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ, มีความถูกต้อง, มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงานระหว่างเรียน
คุณสมบัติพิเศษ :
 • เข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจและสามารถวิเคราะห์และพัฒนาระบบตามความต้องการนั้นได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปีขึ้นไปในสายงานพัฒนาระบบ Web Application หรือ Mobile Application (iOS & Android)
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • โทรติดต่อลูกค้า Call in / Out เพื่อนำเสนอบริการ
 • ออกพบลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการร้องขอจากลูกค้า
 • หาข้อมูล หรือเบอร์โทรลูกค้า รายละเอียดต่างๆ และวิเคราะห์ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้
 • สรุปรายงานต่างๆ เพื่อส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : ด้านการตลาด / งานขาย / การติดต่อลูกค้า อย่างน้อย 2 ปี / หรือตามพิจารณา
คุณสมบัติพิเศษ :
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถประสานงานกับแผนกต่างๆ ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel / Word / Powerpoint ได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกต่างจังหวัดได้
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • คำนวณรายได้บริษัทฯ ส่งแผนกบัญชีให้ทันภายในวันที่ 6 ของเดือน
 • วางบิลให้ทันตาม DUE ของลูกค้าและตามเป้าที่กำหนด
 • ติดตามเงินค่าจ้างเหมาให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
 • ติดตาม LG หลังจากงานจบสัญญา
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการคิดเงินเดือนพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติพิเศษ :
 • ชอบตัวเลข ชอบประสานงาน
 • มีความอดทนสูงมาก อยู่ในสภาวะกดดันได้ดี
 • อยู่ OT ได้ โดยเฉพาะช่วงวันที่ 1 – 5 ของเดือนเพื่อคำนวณยอดประมาณรายได้บริษัทฯ
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • บริหารทีมและไซต์งานเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
 • บริหารจัดการไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเงื่อนไขปฏิบัติงาน
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • บริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไข
 • อบรมพนักงานได้
 • ออกปฏิบัติงานด้านนอกได้รวมถึงต่างจังหวัด
 • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและลูกค้า
 • จัดทำ/สรุปข้อมูล รายงานผลต่างๆ ได้
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
คุณสมบัติพิเศษ :
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองกับลูกค้า, ประสานงานกับลูกค้า ชอบพบปะพูดคุย
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • บริหารบุคลากรได้
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • บริหารไซต์งานที่ได้รับมอบหมายเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
 • จัดทำรายงานผลต่างๆ
 • บริหารการต่อสัญญาให้บรรลุเป้าหมาย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 0 – 1 ปี
คุณสมบัติพิเศษ :
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองกับลูกค้า, ประสานงานกับลูกค้า ชอบพบปะพูดคุย
 • ขยัน อดทน สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงานได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 • ทำงานต่างจังหวัดและพักค้างคืนเป็นครั้งคราวได้
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.ชลบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • รับสมัครงานผู้สมัครที่มาติดต่อ
 • อบรมพนักงานได้
 • ทดแทนงานพนักงานไซต์งานได้
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : มีทักษะการเจรจาต่อรองกับลูกค้า, ประสานงานกับลูกค้า
คุณสมบัติพิเศษ :
 • ขยัน อดทน มีทักษะในการขับรถทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงานได้
 • สถานที่สัมภาษณ์งาน จ.ชลบุรี
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี รับเรื่องปัญหาอุปกรณ์ชำรุด และดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
 • วางแผนการทำงาน และตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และอยู่ในสภาพที่ดี
 • บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : มีถ้าเคยมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอาคารมาบ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติพิเศษ :
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุง
 • มีจิตสานึกในการให้บริการ
 • มีความรับผิดชอบงาน กระตือรือร้น ขยัน
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • ด้านเอกสารการทำสรุปค่าแรง เอกสารการแจ้งเข้า – ออกพนักงาน
 • ทำขอเบิก – ขอซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ของไซต์ตามรอบ
 • การส่งมอบงาน ทำรายงานประจำเดือน
 • ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าไซต์งาน
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : งานด้านเอกสารและด้านบัญชี
คุณสมบัติพิเศษ :
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมอื่นๆ ได้
สมัครทันที
แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เพียงกรอกข้อมูลคุณก็สามารถสมัครงานกับบริษัทสยามราชธานีได้ทันที