เราใส่ใจ ให้บริการคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล การันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และพนักงานมากกว่า 300,000 คน

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ ของ ISO 9001:2015

บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) มีความมุ่งมั่นในการให้บริการจ้างเหมาแรงงาน การบริการรถเช่า และการบริการด้านอื่นๆ อย่างดีเยี่ยม มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ บุคลากร ทรัพยากร ระบบการบริหารงาน และเทคโนโลยีให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

และเพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพของบริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

 1. บริษัทฯมุ่งมั่นในการให้บริการ การควบคุมดัชนีชี้วัดความสามารถของแต่ละหน่วยงานด้วย KPI ที่กำหนดให้บรรลุตามเป้าหมาย
 2. บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อควบคุมจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าเท่ากับศูนย์
 3. บริษัทฯมุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการของแต่ละธุรกิจไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (KPI)

นโยบายสิ่งแวดล้อม ของ ISO 14001

บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทจะนำระบบและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มความสามารถตามแนวทางต่อไปนี้

 1. ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
 2. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน
 3. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 4. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้นำไปจัดตั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังสม่ำเสมอ

นโยบายความปลอดภัยจราจรบนท้องถนน ของ ISO 39001

บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านพนักงานขับรถ ที่ให้ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับลูกค้า

 • บริษัทได้จัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรบนท้องถนนอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการในเรื่องการลดหรือขจัดหรือกำจัดการตายการบาดเจ็บและอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนน ที่บริษัทมีอำนาจเพียงพอในการควบคุม เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์
 • บริษัทให้คำมั่นในเรื่องการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย, ข้อกำหนดของลูกค้าและสัญญาต่างๆที่บริษัทมีอยู่ รวมถึงให้เกิดความพอใจแก่กลุ่มผู้สนใจต่างๆ
 • บริษัทให้คำมั่นที่จะดำเนินงานให้ได้มาตรฐานในการบริการทางด้านพนักงานขับรถให้ดีที่สุดอย่างปลอดภัยและทันเวลา
 • บริษัทจะทำให้มีความมั่นใจว่าพนักงานขับรถของบริษัทได้รับความรู้และการอบรมเป็นอย่างดีทั้งด้านทักษะการขับขี่และด้านความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ถนน

ระบบมาตรฐานการจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 27001

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลสำคัญ โดยการปกป้องให้พ้นจากภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม รวมถึงเพื่อลดความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุละเมิดความมั่นคง ซึ่งการเกิดเหตุละเมิดความมั่นคงแม้แต่เพียงครั้งเดียว ก็สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมถึง ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ ดังนั้น ความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

 1. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานด้านสารสนเทศของบริษัทฯ
 2. เพื่อกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติให้ผู้ใช้งาน ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน ด้านสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 3. เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบสารสนเทศของบริษัท ถูกบุกรุก เปลี่ยนแปลง ขโมย ทำลาย หรือการกระทำอื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ
 4. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ว่าข้อมูลจะได้รับการปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท