การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2564
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบแจ้งการประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2563 ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
เอกสารแนบ 3 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
เอกสารแนบ 4 : รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
เอกสารแนบ 6 : รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 : คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง และ/หรือ ส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 : หนังสือมอบฉันทะ
  หนังสือมอบฉันทะ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารแนบ 10 : แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11 : มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เอกสารแนบ 12 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
เอกสารแนบ 13 : แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
เอกสารแนบ 14 : แผนที่สถานที่จัดประชุม
2021 Annual General Meeting of Shareholders Download
Minutes of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders
Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
Notification of Meeting
Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
Attachment 1 : Copy of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2020 dated August 25, 2020
Attachment 2 : Annual report for year 2020 56-1 Form (One Report), in the form of QR (QR Code) and Copy of the statement of financial position, the profit and loss statement for the fiscal year ending December 31, 2020 and the Notification of meeting (Registration Form)
Attachment 3 : Capital Increase Report Form (F53-4)
Attachment 4 : Profiles of the directors who are due to retire by rotation and will be nominated to be elected for another term
Attachment 5 : Profiles and experience of the Company’s Auditors
Attachment 6 : Profiles of independent directors for the appointment of proxies by the shareholders and definition of independent director
Attachment 7 : Guideline for registration, appointment of proxies, documentation and evidence required to be presented on the date of the meeting and method of attending the Annual General Meeting of Shareholders and the Annual General Meeting of Shareholders via electronic media
Attachment 8 : Articles of Association of the Company relating to the meeting of shareholders
Attachment 9 : Proxy Forms
  Proxy Forms A.
  Proxy Forms B.
  Proxy Forms C.
Attachment 10 : Guideline for processing of personal information for the Shareholders’ Meeting
Attachment 11 : Measures and guidelines for Convening an Annual General Meeting under the Covid-19 Pandemic
Attachment 12 : Requisition of Annual Report 2020 (56-1 One Report) for printed version
Attachment 13 : Screening Questionnaire COVID-19
Attachment 14 : Map of the Meeting venue