การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564
เอกสารแนบ 2 : รายงาน และ งบการเงิน
เอกสารแนบ 3 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report สำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบ 4 : แบบรายงานการเพิ่มทุน
เอกสารแนบ 5 : รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
เอกสารแนบ 7 : รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 : - ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
เอกสารแนบ 9 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 10 : หนังสือมอบฉันทะ
  หนังสือมอบฉันทะ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ ค.
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2565
การส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565