การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบแจ้งการประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2563 ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
เอกสารแนบ 3 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
เอกสารแนบ 4 : รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
เอกสารแนบ 6 : รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 : คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง และ/หรือ ส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 : หนังสือมอบฉันทะ
  หนังสือมอบฉันทะ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารแนบ 10 : แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11 : มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เอกสารแนบ 12 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
เอกสารแนบ 13 : แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
เอกสารแนบ 14 : แผนที่สถานที่จัดประชุม
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2564