สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท 2562 2563 2564 Q2 '65
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 1,089.92 1,534.65 1,539.70 1,769.21
หนี้สินรวม 774.04 665.47 587.82 749.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น 315.88 869.18 951.88 1,019.59
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 225.00 310.00 372.00 446.39
รายได้รวม 1,934.03 2,043.24 2,096.69 1,119.24
กำไรสุทธิ 109.06 139.55 168.26 75.99
EPS (Baht) 0.48 0.57 0.45 0.17
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.11 14.05 13.71 11.97
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 34.52 23.55 18.48 16.39
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.64 6.83 8.03 6.79