สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2562
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 849.2 968.79 1,017.39 1,089.92
หนี้สินรวม 344.64 553.05 653.01 774.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น 504.56 415.74 364.38 315.88
รายได้รวม 1,670.27 1,732.32 1,850.88 1,955.98
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.75 12.77 10.17 10.35
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 21.53 25.23 25.90 32.06
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.68 1.33 1.79 2.45