สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 Q2 2562
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 849.2 968.79 1,017.39 1,119.66
หนี้สินรวม 344.64 553.05 653.01 707.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น 504.56 415.74 364.38 412.42
รายได้รวม 1,670.27 1,732.32 1,850.88 929.10
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.75 12.77 10.17 8.99
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 21.53 25.23 25.90 24.74
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.68 1.33 1.79 1.71