15 ม.ค. 2564
SO-แจ้งสิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
15 ม.ค. 2564
SO-แจ้งวันหยุดทำการบริษัท ปี 2564 แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่
14 ม.ค. 2564
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน