12 ต.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
12 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 ต.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
12 ต.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
12 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
12 ต.ค. 2563
งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
12 ต.ค. 2563
ข้อมูลสรุปสารสนเทศ
12 ต.ค. 2563
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ SO เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ตุลาคม 2563