12 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ SO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
06 พ.ค. 2565
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
22 เม.ย. 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์
11 เม.ย. 2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
23 ก.พ. 2565
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท (แก้ไข)
23 ก.พ. 2565
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
22 ก.พ. 2565
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท (แก้ไข)
22 ก.พ. 2565
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
21 ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)