10 ส.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2565
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2565
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
26 ก.ค. 2565
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
10 มิ.ย. 2565
ชี้แจงกรณีเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี สกุลเงิน KUB Coin
12 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ SO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
06 พ.ค. 2565
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)