13 ส.ค. 2564
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2564
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ การเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมการทำบัญชี
09 ส.ค. 2564
เรื่องการรับงานโครงการใหม่เพิ่มเติมในไตรมาส 3/2564
29 ก.ค. 2564
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
08 มิ.ย. 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2564
13 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ SO เริ่มซื้อขายวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
07 พ.ค. 2564
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข)
07 พ.ค. 2564
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
28 เม.ย. 2564
การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)