ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 189,720,000 51.00
2. นาย ไกร วิมลเฉลา 40,140,000 10.79
3. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 16,898,000 4.54
4. นาย จิรณุ กุลชนะรัตน์ 12,058,320 3.24
5. นาง เนาวรัตน์ วิมลเฉลา 10,695,600 2.88
6. นาย ณัฐพล วิมลเฉลา 10,035,600 2.70
7. นาย พชรพล วิมลเฉลา 10,034,400 2.70
8. นาย วัชรพล วิมลเฉลา 10,034,400 2.70
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,590,517 2.04
10. นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์ 6,425,000 1.73