รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) จำนวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิมลเฉลา /1
1.1 นายไกร วิมลเฉลา 33,450,000 14.87 33,450,000 10.79
1.2 นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา /2 8,363,000 3.72 8,363,000 2.70
1.3 นายณัฐพล วิมลเฉลา /3 8,363,000 3.72 8,363,000 2.70
1.4 นายวัชรพล วิมลเฉลา /3 8,362,000 3.71 8,362,000 2.70
1.5 นายพชรพล วิมลเฉลา /3 8,362,000 3.71 8,362,000 2.70
1.6 บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด /4 158,100,000 70.27 158,100,000 51.00
2. ประชาชนทั่วไป /5 - - 85,000,000 27.42
รวมทั้งสิ้น 225,000,000 100.00 310,000,000 100.00

หมายเหตุ:

1/ กลุ่มวิมลเฉลาข้างต้นเป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิตและการจัดกลุ่มนี้เป็นไปตามนิยามบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

2/ นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา เป็นคู่สมรสนายไกร วิมลเฉลา

3/ นายณัฐพล วิมลเฉลา นายวัชรพล วิมลเฉลา และนายพชรพล วิมลเฉลา เป็นบุตรลำดับที่ 1-3 ของนายไกร วิมลเฉลา และนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ตามลำดับ

4/ บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเช่าที่ดิน ซึ่งจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศไทย บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4.0 ล้านบาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น 5 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ดังนี้

5/ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 หุ้นในครั้งนี้ บริษัทแบ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกเป็น (1) การเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และ (2) การเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว)