นายแพทย์ศุภชัย  ปาจริยานนท์
นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 10 พ.ย. 2563
(ชื่อ – สกุลเดิม)
  • ไม่มี
อายุ (ปี)
  • 38
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • Stanford’s Graduate School of Business
  • ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท สาขา Biomedical Informatics, Oregon Health and Science University
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 299/2020
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ คอมเมอร์ซี่ เอเชีย จำกัด การจัดการประชุม
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟเว่อร์ เทคโนโนยี จำกัด กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิดดี โฮลดิ้ง จำกัด กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะเฮด เอเชีย จำกัด กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เน็กซ์ เอดูเคชั่น จำกัด การศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไรส์ อินโนเวชั่น ฮับ จำกัด กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมคฟิว่า (ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมของบริษัทโฆษณา