นายเวทย์ นุชเจริญ
นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 31 ส.ค. 2560
(ชื่อ – สกุลเดิม)
 • ไม่มี
อายุ (ปี)
 • 67
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549 สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย (FINEX)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013 ของ Thai institute of Directors
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
 • 0.08%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - ผลิตและจำหน่ายกระจกติดอาคาร
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำหนดแนวทางจัดหารายได้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) - สินเชื่อการกู้ยืม
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประกันชีวิต-วินาศภัย
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - พัฒนาบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำ
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) - ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - สินเชื่อการกู้ยืม
2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - สถาบันการเงิน
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์/ไก่/สุกร
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี-ทรัพย์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด - ผลิตสติ๊กเกอร์ พิมพ์สีลงบนแผ่นพลาสติก
2560 - 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - 2559 ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท เหมราช คลีนวอเตอร์ จำกัด - จำหน่ายเคมีบำบัดน้ำ
2558 - 2561 กรรมการ องค์การประปาส่วนภูมิภาค - รัฐวิสาหกิจ
2558 - 2561 กรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย - รัฐวิสาหกิจ
2558 - 2560 กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - รัฐวิสาหกิจ
2558 - 2560 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประกันชีวิต-วินาศภัย
2558 - 2559 กรรมการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ - ตลาดทุน
2557 - 2558 ผู้ชำนาญการด้านธุรกิจ SME และระบบงานธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - สถาบันการเงิน
2556 - 2558 กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า จำกัด - ประกันชีวิต