นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา
นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท

อายุ (ปี)
  • 59
วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 18 ม.ค. 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • เป็นคู่สมรสของนายไกร วิมลเฉลา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • 53.88% นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Viriya Commercial College (St.Louis)
ประวัติอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 147/2018
  • หลักสูตร ABC Difference .มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงาน HR บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2553 – ส.ค. 2564 รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานทั่วไป บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ พริ้นติ้ง จำกัด
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี้ จำกัด
2544 – 2564 กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด
2558 – 2562 กรรมการ บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2565