นายจิรณุ กุลชนะรัตน์
นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 23 มี.ค. 2553
(ชื่อ – สกุลเดิม)
  • นายวิษณุ จริยเวชช์วัฒนา
อายุ (ปี)
  • 61
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท Inter Business, West Coast University
  • หลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่น 141/2017
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 259/2018
  • หลักสูตร Financial Statements for Directors-FSD 36/2018
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • 3.24%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย.2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2552 – 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2548 – 2551 ผู้อำนวยการสายงาน Outsource 1 บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2544 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด - โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ สาม เค จำกัด - บริการห้องพัก โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด