นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 31 ส.ค. 2560
(ชื่อ – สกุลเดิม)
  • นายพงษ์นิมิต โวอ่อนศรี
อายุ (ปี)
  • 59
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตยพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005
  • หลักสูตร Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ 26/2561 : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงานบริหารทั่วไป บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด - วิศวกรรม
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด - วิศวกรรม
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด - โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ / ธุรกิจพลังงานทางเลือก / ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
2549 – 2559 กรรมการ บริษัท พี.เอ็น.ที. แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแท้นซ์ จำกัด - กฎหมายและบริการ
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท นามาสเตโยตะ จำกัด - บริการสอนโยคะ
2550 – 2557 กรรมการอิสระ บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน) - ผลิตเครื่องสำอาง