นางเนาวรัตน์ เชื้อรักษ์

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 23 มี.ค. 2553
(ชื่อ – สกุลเดิม)
  • นางเนาวรัตน์ อ่ำกลิ่น
อายุ (ปี)
  • 50
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 145/2018
  • หลักสูตร Digital Edge Fusion(DEF) รุ่น 2/2560 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • หลักสูตร Digital Marketing
  • หลักสูตร Digital Transform
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงาน Outsource 2 บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี้ จำกัด - โรงแรม
2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2550 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2549 - 2550 ผู้อำนวยการธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2546 - 2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการธุรกิจบริการจ้างเหมาแรงงาน บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า