นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริษัท

อายุ (ปี)
  • 49
วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 16 ธ.ค. 2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • 0.27% (จำนวน 1,000,000 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ประวัติอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141 /2017
  • หลักสูตร Advance Retail Management (ARM) รุ่น 26/2561 : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  • หลักสูตร ABC Difference รุ่น 8/2561 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2556 – ส.ค. 2564 กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการสายงาน Outsource 1 บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2565