นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 16 ธ.ค. 2559
(ชื่อ – สกุลเดิม)
  • ไม่มี
อายุ (ปี)
  • 47
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี บริหารการจัดการมหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141 /2017
  • หลักสูตร Advance Retail Management (ARM) รุ่น 26/2561 : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  • หลักสูตร ABC Difference รุ่น 8/2561 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงาน Outsource 1 บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2556 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า