นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 31 ส.ค. 2560
(ชื่อ – สกุลเดิม)
 • ไม่มี
อายุ (ปี)
 • 65
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 248/2017
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 24/2016
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6/2018
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
 • 0.10%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประกันภัย
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) - ขายอุปกรณ์ ให้บริการติดตั้งและคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ - ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
2558 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์
2555 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ธนาคาร
2554 – 2558 กรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง จำกัด - ลิสซิ่ง