ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 31 ส.ค. 2560
(ชื่อ – สกุลเดิม)
 • นายชัยพร ตั้งพูลสินธนา
อายุ (ปี)
 • 54
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of North Texas
 • ปริญญาโท สาขาสื่อสารการตลาด University of North Texas
 • ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2015
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
 • 0.16%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาแรคเตอร์ ช้อป แอนด์ คาเฟ่ จำกัด - ธุรกิจบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ปัจจุบัน กรรมการ การประปานครหลวง - การประปา
2549 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) - พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก
2538 – 2558 กรรมการ บริษัท ที-วัน แมเนจเม้นท์ จำกัด - ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ปัจจุบัน จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว)