นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 31 ส.ค. 2560
(ชื่อ – สกุลเดิม)
  • ไม่มี
อายุ (ปี)
  • 43
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศริทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท Internet & E-Commerce มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 144/2018
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 3 พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด - บริษัทโฮลดิ้ง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด - การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด - กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่ง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด - รับชำระเงินอิเล็กทรอนิคส์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินเทอร์อีเจนซี่ จำกัด - งานพัฒนา ให้คำแนะนำ ดูแลและทำการตลาดออนไลน์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด - ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ติกเก็ท จำกัด - กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด - บริการและจัดการเว็บไซด์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด - พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ป้อนค่ะ เอเซีย จำกัด - บริษัทโฮลดิ้ง
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร้อมเปลี่ยน จำกัด - บริษัทโฮลดิ้ง
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อีฟราสทรัคเชอร์ จำกัด - พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมแพริซัน จำกัด - ประกอบกิจการให้โฆษณาและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับโฆษณาทางออนไลน์
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซเชียล เอ็ม จำกัด - จัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจินคร จำกัด - ผลิตสื่อโฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด - ให้บริการผ่านเครือข่าย ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เป๊ปเปอร์มิ้นท์ เอเชีย จำกัด - ผลิต ซื้อ จำหน่าย นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอทวีซี จำกัด - ที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูลีส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป บริการด้านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - ให้เช่าแบบลิสซิ่งให้กู้ยืมเงิน