นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา
นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

รองประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 1 ก.ย. 2564
(ชื่อ – สกุลเดิม)
  • นางเนาวรัตน์ ตรีเจริญรัตน์
อายุ (ปี)
  • 58
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • Viriya Commercial College (St.Louis)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 147/2018
  • หลักสูตร ABC Difference . มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • 2.88%
  • 62.5% นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • เป็นคู่สมรสของนายไกร วิมลเฉลา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด - การบำบัดและการกำจัดของเสีย
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ พริ้นติ้ง จำกัด - การพิมพ์ฉลาก
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด - การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด - การบำบัดและการกำจัดของเสีย
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด - โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี้ จำกัด - โรงแรม
2553 – 2560 กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า