คุณวัชรพล วิมลเฉลา
คุณวัชรพล วิมลเฉลา

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 1 ก.ย. 2564
อายุ (ปี)
  • 31
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี สาขา Chemistry สถาบัน University of Manchester
  • หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ Talent รุ่น 3 (Academy Of Business Creativity) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Y.F.T.I. Legend (YOUNG The Federation Of Thai Industries) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Y.F.T.I. รุ่น 7 (YOUNG The Federation Of Thai Industries) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum (Education for Future Business Leader) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • หลักสูตรการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Network Development Program) 4.1 กระทรวงพาณิชย์
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • 2.70%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • บุตรนายไกร และนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย.2564 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – การตลาด บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด - การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ พริ้นติ้ง จำกัด - การพิมพ์ฉลาก
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด - การบำบัดและการกำจัดของเสีย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด - การบำบัดและการกำจัดของเสีย