คุณณัฐพล วิมลเฉลา
คุณณัฐพล วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการผู้จัดการ

นางโสภา อรุณรัตนา
นางโสภา อรุณรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

คุณวัชรพล วิมลเฉลา
คุณวัชรพล วิมลเฉลา

รองกรรมการผู้จัดการ – การตลาด

นายชินภัทร จาดเจริญ
นายชินภัทร จาดเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง
นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน

นางสุจิตรา ดิษฐปาน
นางสุจิตรา ดิษฐปาน

รองกรรมการผู้จัดการ - Payroll & Billing

นายศุภชัย สามเสน
นายศุภชัย สามเสน

ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ People

นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ
นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ Data Solution (DS)

นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง
นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ Wheel

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา
นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

ผู้อำนวยการ สายงาน HR

นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์
นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ
นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

ผู้อำนวยการ สายงาน Payroll & Salary