นายณัฐพล วิมลเฉลา
นายณัฐพล วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการผู้จัดการ

นางโสภา อรุณรัตนา
นางโสภา อรุณรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นายวัชรพล วิมลเฉลา
นายวัชรพล วิมลเฉลา

รองกรรมการผู้จัดการ – การตลาด

นางสาวเอษรา  วิมลเฉลา
นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

รองกรรมการผู้จัดการ – Outsource 2
ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ Green (รักษาการ)

นายอภิวัฒน์  เกรียงวัฒนากุล
นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล

รองกรรมการผู้จัดการ - Investment & Project

นายชินภัทร จาดเจริญ
นายชินภัทร จาดเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง
นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมการทำบัญชี

นางสุจิตรา ดิษฐปาน
นางสุจิตรา ดิษฐปาน

รองกรรมการผู้จัดการ – Payroll & Billing

นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ
นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ People

นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง
นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ Wheel

นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์
นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ
นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

ผู้อำนวยการ สายงาน Payroll & Salary

นางสาวรัชรินทร์  บุญสวัสดิวงศ์
นางสาวรัชรินทร์ บุญสวัสดิวงศ์

ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ DS (รักษาการ)

นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์
นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์

ผู้อำนวยการสายงาน HR