นายศุภชัย สามเสน
นายศุภชัย สามเสน

ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ People

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 1 ก.ย. 2564
อายุ (ปี)
  • 29
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • 0.002 (10,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กันยายน 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ People
2561 – สิงหาคม 2564 ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ
2560 - 2561 หัวหน้าแผนก
2559 - 2560 หัวหน้าสายปฏิบัติการ
2558 - 2559 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ