นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง
นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ Wheel

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 1 ก.ย. 2564
อายุ (ปี)
  • 44
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาบริหารธุรกิจ
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • 0.001 (6,160 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กันยายน 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ Wheel
2560 – สิงหาคม 2564 ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการรถเช่า