นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์
นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ (ปี)
  • 37
วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 1 ก.ย. 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สาขาการบัญชี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กันยายน 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน
2561 – สิงหาคม 2564 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
2557 – 2561 หัวหน้าแผนกบัญชี

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2565