นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ
นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

ผู้อำนวยการ สายงาน Payroll & Salary

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 1 ก.ย. 2564
อายุ (ปี)
  • 51
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • 0.008 (32,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กันยายน 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงาน Payroll
2560 – สิงหาคม 2564 ผู้จัดการแผนก Payroll
2550 - 2560 ผู้จัดการแผนกบัญชี