นายชินภัทร จาดเจริญ
นายชินภัทร จาดเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยีและสารสนเทศ

อายุ (ปี)
  • 39
วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 1 ก.ย. 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • 0.067% (จำนวน 250,000 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาพัฒนาซอฟท์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประวัติอบรม
  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Effective Personal Productivity(EPP)
  • หลักสูตร Google Adwords
  • หลักสูตร Data Analysis Expression(DAX) For Power BI
  • หลักสูตร Digital Edge Fusion Gravity(DEFG)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ - เทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2547 – ส.ค.2564 ผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2565