นายชินภัทร จาดเจริญ
นายชินภัทร จาดเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยีและสารสนเทศ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 1 ก.ย. 2564
(ชื่อ – สกุลเดิม)
 • ไม่มี
อายุ (ปี)
 • 38
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Effective Personal Productivity(EPP)
 • หลักสูตร Data Analysis Expression(DAX) For Power BI
 • หลักสูตร Digital Edge Fusion Gravity(DEFG)
 • หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ
 • Advanced Windows Mobile Programming
 • Power BI Desktop For Business Analytics
 • Data Analysis Expression(DAX) for Power BI
 • Android 4.0 Development
 • ISO 39001 Implementation Training Course
 • ISO 27001 Internal Audit
 • Advanced VB.NET 2008 Windows Programming
 • Advance Configure windows 2008 R2 Security and Network
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรม ICT ณ งาน COMPUTEX TAIPEI 2011
 • Crystal Reports 2008 Training Course
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
 • 0.10%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2560 - 2561 ผู้อำนวยการ สายงาน Outsouce 3 บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2553 - 2560 ผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจบริการจัดหาพนักงานบันทึกข้อมูล บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2551 - 2552 หัวหน้าแผนก IT บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2547 - 2551 เจ้าหน้าที่บริการรถเช่า บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า