นางสุจิตรา ดิษฐปาน
นางสุจิตรา ดิษฐปาน

รองกรรมการผู้จัดการ – Payroll & Billing

อายุ (ปี)
  • 57
วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 1 ก.ย. 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • 0.02% (จำนวน 60,000 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting) รุ่นที่ 1 /2560
  • หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/2561
  • หลักสูตร TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันการเงิน
  • หลักสูตร (ร่าง) TFRS 16 สัญญาเช่า
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – Payroll & Billing บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2548 – ส.ค. 2564 ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2565