นางสุจิตรา ดิษฐปาน
นางสุจิตรา ดิษฐปาน

รองกรรมการผู้จัดการ - Payroll & Billing

วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 1 ก.ย. 2564
(ชื่อ – สกุลเดิม)
 • นางสุจิตรา วัชรพินธุ์
อายุ (ปี)
 • 55
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting) รุ่นที่ 1 /2560
 • หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/2561
 • หลักสูตร TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันการเงิน
 • หลักสูตร (ร่าง) TFRS 16 สัญญาเช่า
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
 • 0.02%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ - Payroll & Billing บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2548 - 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2546 - 2547 ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด - การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น
2541 - 2546 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรมสรรพากร - จัดเก็บภาษี