นายจิรณุ กุลชนะรัตน์
นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 23 ก.พ. 2560
อายุ (ปี)
  • 61
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท Inter Business, West Coast University
  • หลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่น 141/2017
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 259/2018
  • หลักสูตร Financial Statements for Directors-FSD 36/2018
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
  • 3.24%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
ก.ย.2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2560 – ส.ค.2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด - โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ สาม เค จำกัด - บริการห้องพัก โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด