นางโสภา อรุณรัตนา
นางโสภา อรุณรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

(ชื่อ – สกุลเดิม)
 • นางโสภา ตรีเทวะวงษา
อายุ (ปี)
 • 58
วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 23 มี.ค. 2553
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • 0.97% (จำนวน 3,600,000 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะ วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting) รุ่นที่ 1 /2560
 • หลักสูตร TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (การประยุกต์ใช้และการเปิดเผยข้อมูล)
 • รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า(หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
 • หลักสูตร TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันการเงิน
 • หลักสูตร (ร่าง) TFRS 16 สัญญาเช่าดิจิทัล
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี้ จำกัด
2564 กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2565