นางโสภา อรุณรัตนา
นางโสภา อรุณรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 1 ก.ย. 2564
(ชื่อ – สกุลเดิม)
 • นางโสภา ตรีเทวะวงษา
อายุ (ปี)
 • 57
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี คณะ วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting) รุ่นที่ 1 /2560
 • หลักสูตร TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (การประยุกต์ใช้และการเปิดเผยข้อมูล)
 • รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
 • หลักสูตร TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันการเงิน
 • หลักสูตร (ร่าง) TFRS 16 สัญญาเช่า
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
 • 0.81
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด - โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี้ จำกัด - โรงแรม
2549 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2548 – 2549 ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2538 – 2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามราชธานี จำกัด - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า