คุณณัฐพล วิมลเฉลา
คุณณัฐพล วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 1 ก.ย. 2564
อายุ (ปี)
 • 32
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี สาขา Physics, University of Manchester
 • ปริญญาโท สาขา Technology Policy Micro and Nanotechnology Enterprise, Emmanuel College, University of Cambridge
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 235/2017
 • อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneurs) มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • หลักสูตร IDEA มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy of Business Creativity) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่น 7 และ Talent รุ่น1
 • Young Presidents’ Organization (YPO) Thailand
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
 • 2.70%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • บุตรนายไกร และนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย.2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) – ธุรกิจให้บริการจัดหา บุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เก็ทซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - บริการแอพพลิเคชั่น เกี่ยวกับร้านอาหารและการสั่งอาหาร
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด - การบำบัดและการกำจัดของเสีย
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีพวิชัน เอ็มแอลโอเอส จำกัด - ผลิต ซื้อขาย ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด - การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด - การบำบัดและการกำจัดของเสีย
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอ พี พี การ์เวียร์ พริ้นติ้ง จำกัด - การพิมพ์ฉลาก
2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอเรีย แปด ศูนย์ จำกัด - บริการธุรกิจคอมพิวเตอร์และสื่ออินเตอร์เน็ต