นายณัฐพล วิมลเฉลา
นายณัฐพล วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ (ปี)
 • 35
วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 13 พ.ค. 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • บุตรนายไกร และ นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • 2.70% (จำนวน 10,035,600 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี Physics, University of Manchester
 • ปริญญาโท Technology Policy Micro and Nanotechnology Enterprise, Emmanuel College, University of Cambridge
ประวัติอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 235/2017
 • หลักสูตร ABC Difference ปี 2558 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum ปี 2558 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • หลักสูตร IDEA ปี 2559 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ปี 2560 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • โครงการอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 3 : 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2:2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2562 – ส.ค. 2564 กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เก็ทซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีพวิชั่น เอ็มแอลโอเอส จำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอ พี พี การ์เวียร์ พริ้นติ้ง จำกัด

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2565