นายเวทย์ นุชเจริญ
นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 31 ส.ค. 2560
อายุ (ปี)
 • 68
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role Of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 ของ Thai institute of Directors
 • หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (FINEX)
 • หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 9/2560
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
 • 0.08% (จำนวน 300,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 64 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562 กรรมการ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562 กรรมการ บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย.F.A. Center)
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2558 – 2562 กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด
2559 – 2561 กรรมการ องค์การประปาส่วนภูมิภาค
2559 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
2558 – 2561 กรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
2558 – 2561 กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2558 – 2560 กรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2565