นายจิรณุ กุลชนะรัตน์
นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

(ชื่อ – สกุลเดิม)
  • นายวิษณุ จริยเวชช์วัฒนา
อายุ (ปี)
  • 62
วันที่ได้รับตำแหน่ง
  • 23 มี.ค. 2553
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • 3.24% (จำนวน 12,058,320 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท Inter Business, West Coast University
ประวัติอบรม
  • หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 141/2017
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 259/2018
  • หลักสูตร Financial Statements for Directors-FSD 36/2018
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2547 – ส.ค. 2564 กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ สายงานกฎหมาย บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2544 – 2564 กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ สาม เค จำกัด

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2565