นายไกร วิมลเฉลา
นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการยุทธศาสตร์

วันที่ได้รับตำแหน่ง
 • 30 ก.ย. 2540
(ชื่อ – สกุลเดิม)
 • ไม่มี
อายุ (ปี)
 • 62
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์-เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2005
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2005
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 18/2005
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2009
 • หลักสูตร Digital Edge Fusion(DEF)
 • หลักสูตร Advance Retail Management : ARM รุ่น 25/2560
สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
 • 10.79%
 • 62.5% นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • เป็นคู่สมรสของนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย.2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและธุรกิจให้เช่า
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด - การบำบัดและการกำจัดของเสีย
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ พริ้นติ้ง จำกัด - การพิมพ์ฉลาก
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมวินิลเทค จำกัด - การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด - การบำบัดและการกำจัดของเสีย
2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด - โรงพยาบาล
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด - โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมระยองซิตี้ จำกัด - โรงแรม
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิมลเฉลา จำกัด - ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์