สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี เริ่มต้นจากตัวเราด้วย Emotional Intelligent

ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติหนึ่งที่ทุกคนควรจะมี

เพราะสิ่งนี้ จะส่งผลต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ให้ทำงานร่วมกันอย่าง มีความสุข และประสมความสำเร็จ

หากเรามีความสามารถในการเข้าใจ สังเกตุ รับรู้อารมณ์ของตนเอง

และรู้ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งต่อตัวเอง และผู้อื่น

เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุข


หากเราเป็นผู้ฟังที่ดี มีการพูด การแสดงออก และการให้เกียรติผู้อื่น

มันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานดีและผู้อื่นอยากที่จะทำงานด้วย

แต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ จนแสดงออกไปไม่ดี

มันก็จะทำให้บรรยากาศตึงเครียดและผู้อื่นคงไม่อยากที่จะทำงานด้วย

นอกจากนี้การเข้าใจผู้อื่น ก็เป็นอีกอย่างที่สำคัญ

เพราะถ้าเรามีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

และแสดงความใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อเขารู้สึกไม่ดี เครียด กังวล ฯลฯ

พวกเขาก็จะรู้สึกว่านอกจากงานที่เครียด ก็ยังมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอยู่

ส่งผลให้ที่ทำงานแห่งนี้ หรือ องค์กรนี้ น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ความฉลาดทางอารมณ์ จึงส่งผลให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข

ดังนั้น สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนในองค์กรควรจะมีและพัฒนาอยู่เสมอ