การพัฒนาองค์กร โดยใช้บริการ Outsource หรือการจ้างบริการภายนอกได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรหลายแห่งใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเร่งกระบวนการพัฒนาธุรกิจ บทความนี้จะทำความเข้าใจว่าการ Outsource สามารถช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร และองค์กรประเภทใดที่ควรพิจารณาใช้กลยุทธ์นี้

การ Outsource คืออะไร?

การ Outsource คือการจ้างบุคคล หรือบริษัทภายนอก ให้รับผิดชอบดำเนินงานหรือบริการที่อาจจำเป็น แต่ไม่ใช่กิจกรรมหลักขององค์กร การทำเช่นนี้ช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นทรัพยากรไปยังด้านที่มีความสำคัญ และมีค่าให้กับกิจการมากที่สุด

การใช้ Outsource เป็น การพัฒนาองค์กร อย่างไร?

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การมอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญ ที่มีทักษะเฉพาะทางจะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ เนื่องจากงานเหล่านั้นจะได้รับการดูแลโดยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง
 • สร้างนวัตกรรม: ด้วยการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก องค์กรสามารถรับทราบเทคนิคใหม่ๆ และแนวคิดที่สามารถนำมาใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
 • ความเร็วในการตอบสนองตลาด: การ Outsource บางอย่างเช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาดดิจิทัล หรือการบริการลูกค้าสามารถช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ความยืดหยุ่นและการปรับขนาด: การ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถปรับขนาดการดำเนินงานได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องลงทุนมากเกินไป ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีความยืดหยุ่น

องค์กรแบบไหนควรใช้ Outsource?

 • องค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากร: องค์กรที่มีความต้องการทรัพยากรที่ไม่แน่นอนหรือมีความผันผวนสูง สามารถใช้ประโยชน์จากการ Outsource เพื่อรับมือกับความต้องการเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องลงทุนในการจ้างงานถาวร
 • องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ: บางครั้งองค์กรอาจต้องการทักษะพิเศษที่ไม่มีอยู่ภายใน การ Outsource ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นสามารถช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น
 • องค์กรที่ต้องการควบคุมต้นทุน: การจ้างงานบริการภายนอกมักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการจ้างพนักงานถาวรเนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและสวัสดิการต่างๆ การ Outsource จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อ การพัฒนาองค์กร

การพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรสามารถเติบโต และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และนี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาองค์กร:

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการวิเคราะห์และประเมินสถานะปัจจุบันขององค์กร เพื่อทำความเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ ตลาด และการแข่งขัน เพื่อระบุปัจจัยที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุง

การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

หลังจากที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้ว องค์กรควรกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว วิสัยทัศน์ควรสะท้อนถึงทิศทางที่องค์กรต้องการเดินไปสู่ในอนาคต ในขณะที่เป้าหมายควรเป็นสิ่งที่วัดผลได้และสามารถทำให้เป็นจริงได้

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อ การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์คือแผนการที่จะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ควรพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมถึงการวางแผนในการพัฒนาทักษะของพนักงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการแข่งขันขององค์กร

การดำเนินการและการติดตามผล

หลังจากวางแผนกลยุทธ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

การประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด องค์กรควรมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและค้นหาโอกาสในการปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรยังคงสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

การพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องการความเอาใจใส่และการมุ่งมั่นจากทุกส่วนขององค์กร เมื่อทำได้ดี ไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จ แต่ยังช่วยให้สามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคมได้อย่างยั่งยืน.

โดยสรุปว่า

การใช้บริการ Outsource เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์มากสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ด้วยการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว การเลือกใช้บริการ Outsource อย่างชาญฉลาดจะช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้มีประสิทธิผลและทำให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว

 

Unlock Possibility SO Here We Are

 

SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สแบบครบวงจร  

หนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ที่นำ Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และทาง SO ยังมีการเพิ่มศัพยภาพที่แข็งแกร่งอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยการที่มีพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรทั้งไทยและทั่วโลก เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่คลอบคุลมและพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการในการพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ 

 1. SO Next: โซลูชันด้านการ Lean & Digitization ปรับองค์กรให้คล่องตัวขึ้น โดยให้บริการด้านการจัดการข้อมูล (Data Solution) ด้านแพลตฟอร์มทางธุรกิจ เช่น Business Process Management และด้าน IT Outsource Operation เพื่อสรรหาบุคลากรด้าน IT SO ผู้ให้บริการ KYC และ Tech-Enabled Outsourcing 
 2. SO People: โซลูชันการจัดหาและบริหาร Workforce ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชี ,ช่างเทคนิค รวมถึงบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 3. SO Green: โซลูชันบริหารภูมิทัศน์ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สีเขียวและไม้ใหญ่ โดยทีมออกแบบและรุกขกรมืออาชีพ 
 4. SO Wheel: ผู้นำด้านรถดัดแปลงและรถเช่าเชิงพาณิชย์ พร้อมระบบติดตามและจัดการยานพาหนะที่สามารถแจ้งเตือนตำแหน่งรถ,อันตราการใช้ความเร็ว  รอบการ Maintenance ไปจนถึงระบบการจองรถส่วนกลางสำหรับองค์กรขนาดใหญ่อีกด้วย นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว SO พร้อมสานต่อความสำเร็จจากผลประกอบการในปี 2023 ที่เติมโตต่อเนื่องกว่า 30% ด้วยการยกระดับการให้บริการ สู่ Journey to Next-Level Outsourcing ในปี 2024 พร้อมดำเนินการผ่าน 3 Empower ได้แก่ 

Empower Brand เดินหน้าสู่ การเป็น Tech-enabled Outsourcing ด้วยการผสานเทคโนโลยีเข้ามาในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ SO ให้แข็งแกร่งและพร้อมส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา 

Empower Sales ด้วยการ Up Skills สู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ Pain Point และใช้ Outsouce ในการเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร 

Empower Operation พัฒนาระบบ Lean & Digitization เสริมแกร่งให้ทีมปฎิบัติการของ SO เพิ่มศักยภาพของทีม ให้สามารถบริหารโครงการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพื่อมุ่งสู่การเป็น Strategic Partners ที่พร้อมส่งมอบ Solutions ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของ SO และพาร์ทเนอร์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”