สารจากประธานกรรมการ

บริษัทสยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

          ในปี 2565 แม้จะเป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การดำเนินธุรกิจยังคงเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics), ความผันผวนของตลาดเงินและการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวและพัฒนาจุดแข็งของตัวเองเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน หลายองค์กรเริ่มมีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อลดจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายลง รวมถึงการ Outsource งานที่ไม่ใช่ส่วนธุรกิจหลัก โดยเฉพาะงานธุรการ และระบบการจัดการขนส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ

 

คณะกรรมการบริษัท ได้มียุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ outsource ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาศักยภาพจากการจ้างเหมาบุคลากร (Workforce Outsourcing) เป็นการส่งมอบระบบงานทั้งกระบวนการ (Business Process Outsourcing) ในส่วนงานสนับสนุนต่างๆ (Support function) เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรไปรักษาความสามารถในการแข่งขันของส่วนงานหลัก (Core function) ที่เพิ่มคุณค่าแก่กิจการของลูกค้าได้ โดยบริษัทได้ผสมผสานความสามารถของบุคลากร เทคโนโลยี และวิศวกรรมกระบวนการ รวมถึงประสบการณ์การให้บริการลูกค้ากว่า 40 ปี ในการออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า

 

สำหรับผลประกอบการในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 2,320 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 169 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีก่อนหน้า 9.77% โดยบริษัทยังคงรักษาอัตราการต่อสัญญากับลูกค้าปัจจุบันได้มากกว่า 90% และมีรายได้ส่วนเพิ่มจากลูกค้าใหม่ที่เปลี่ยนนโยบายมาใช้บริการ outsource มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้เพิ่มเติมจากการเพิ่มคุณค่าการให้บริการ outsource จากการจ้างเหมาแรงงานเป็นการ turnkey ทั้งกระบวนการทำงาน เช่น กระบวนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า กระบวนการบันทึกข้อมูลที่รวมถึงการจัดการเอกสารและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา โดยยกระดับทีมดูแลลูกค้าเป็นที่ปรึกษาที่นำเทคโนโลยีและการออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ outsource เช่น ระบบบริหารจัดการคนขับรถและยานพาหนะ (Fleet Management) ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ลดภาระด้านงานธุรการและงานเอกสารลง รวมถึง dashboard รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ช่วยให้ลูกค้าวางแผนการทำงานล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ ยังมีการตั้งหน่วยงานบริหารความสัมพันธ์เพื่อเข้ารับรู้ปัญหาและให้คำปรึกษา ด้านกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดร่วมพัฒนากระบวนการที่ตอบโจทย์และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า

ในนามคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทจะยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสร้างความสำเร็จร่วมกัน