นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ⬈

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

(“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

นโยบายคุณภาพ

 

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ ของ ISO 9001:2015

          บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) มีความมุ่งมั่นในการให้บริการจ้างเหมาแรงงาน การบริการรถเช่า และการบริการด้านอื่นๆ อย่างดีเยี่ยม มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ บุคลากร ทรัพยากร ระบบการบริหารงาน และเทคโนโลยีให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพของบริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

 • บริษัทฯมุ่งมั่นในการให้บริการ การควบคุมดัชนีชี้วัดความสามารถของแต่ละหน่วยงานด้วย KPI ที่กำหนดให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อควบคุมจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าเท่ากับศูนย์
 • บริษัทฯมุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการของแต่ละธุรกิจไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (KPI)

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม ของ ISO 14001

          บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทจะนำระบบและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มความสามารถตามแนวทางต่อไปนี้

 • ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
 • ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน
 • ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อ

นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้นำไปจัดตั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังสม่ำเสมอ

 

นโยบายความปลอดภัยจราจรบนท้องถนน ของ ISO 39001

          บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน ) ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านพนักงานขับรถ ที่ให้ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับลูกค้า

 • บริษัทได้จัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรบนท้องถนนอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการในเรื่องการลดหรือขจัดหรือกำจัดการตายการบาดเจ็บและอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนน ที่บริษัทมีอำนาจเพียงพอในการควบคุม เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์
 • บริษัทให้คำมั่นในเรื่องการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย, ข้อกำหนดของลูกค้าและสัญญาต่างๆที่บริษัทมีอยู่ รวมถึงให้เกิดความพอใจแก่กลุ่มผู้สนใจต่างๆ
 • บริษัทให้คำมั่นที่จะดำเนินงานให้ได้มาตรฐานในการบริการทางด้านพนักงานขับรถให้ดีที่สุดอย่างปลอดภัยและทันเวลา
 • บริษัทจะทำให้มีความมั่นใจว่าพนักงานขับรถของบริษัทได้รับความรู้และการอบรมเป็นอย่างดีทั้งด้านทักษะการขับขี่และด้านความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ถนน

 

ระบบมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 27001

          บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลสำคัญ โดยการปกป้องให้พ้นจากภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม รวมถึงเพื่อลดความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุละเมิดความมั่นคง ซึ่งการเกิดเหตุละเมิดความมั่นคงแม้แต่เพียงครั้งเดียว ก็สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมถึง ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ ดังนั้น ความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

 • เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานด้านสารสนเทศของบริษัทฯ
 • เพื่อกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติให้ผู้ใช้งาน ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน ด้านสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบสารสนเทศของบริษัท ถูกบุกรุก เปลี่ยนแปลง ขโมย ทำลาย หรือการกระทำอื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ
 • เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ว่าข้อมูลจะได้รับการปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท

เอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฏบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายบริษัท

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการแจ้งเบาะแส และกระบวนการพิจารณา

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เอกสารสำคัญบริษัท

ข้อบังคับบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือรับรองบริษัท

นโยบายการแจ้งเบาะแสและกระบวนการพิจารณา

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับคณะกรรมการของบริษัท ในการแจ้งเบาะแสบนหลักการพื้นฐานของความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียนั้นมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่ายิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกลั่นแกล้ง

ดาวน์โหลด
บริการ Outsource

A title

Image Box text

ช่องทางการร้องเรียน

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name