วิสัยทัศน์

SO : สยามราชธานีเราเป็น TECH-ENABLED OUTSOURCING SOLUTION หรือผู้ให้โซลูชั่นที่พลิกการดำเนินชีวิตเเละการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย 

พันธกิจ

Mr. Weidt Nuchjalearn

นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

กรรมการอิสระ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

กรรมการอิสระ

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

กรรมการอิสระ

นายไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท

นางโสภา อรุณรัตนา

นางโสภา อรุณรัตนา

กรรมการบริษัท

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

กรรมการบริษัท

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริษัท

นายณัฐพล วิมลเฉลา

นายณัฐพล วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการตรวจสอบ

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

กรรมการตรวจสอบ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ประธานกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

นายไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

Mr. Weidt Nuchjalearn

นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริหาร

นายไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการบริหาร

นายณัฐพล วิมลเฉลา

นายณัฐพล วิมลเฉลา

กรรมการบริหาร

นางโสภา อรุณรัตนา

นางโสภา อรุณรัตนา

กรรมการบริหาร

นายชินภัทร จาดเจริญ

นายชินภัทร จาดเจริญ

กรรมการบริหาร

นายณัฐพล วิมลเฉลา

นายณัฐพล วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการผู้จัดการ – Outsource

นายชินภัทร จาดเจริญ

นายชินภัทร จาดเจริญ

กรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยี

นางโสภา อรุณรัตนา

นางโสภา อรุณรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมการทำบัญชี

นางสุจิตรา ดิษฐปาน

นางสุจิตรา ดิษฐปาน

รองกรรมการผู้จัดการ – Payroll & Billing

นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล

นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการลงทุน

นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO GREEN

นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO PEOPLE

นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO WHEEL

นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

ผู้อำนวยการ สายงาน Payroll & Salary

นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์

นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผังโครงสร้างองค์กร

Management Structure

Mr. Weidt Nuchjalearn

นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

กรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

กรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

กรรมการอิสระ

อ่านเพิ่มเติม
นายไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นางโสภา อรุณรัตนา

นางโสภา อรุณรัตนา

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐพล วิมลเฉลา

นายณัฐพล วิมลเฉลา

กรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

กรรมการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม
นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

กรรมการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ประธานกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
นายไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
Mr. Weidt Nuchjalearn

นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม
นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม
นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา

รองประธานกรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นายไกร วิมลเฉลา

นายไกร วิมลเฉลา

กรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐพล วิมลเฉลา

นายณัฐพล วิมลเฉลา

กรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นางโสภา อรุณรัตนา

นางโสภา อรุณรัตนา

กรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นายชินภัทร จาดเจริญ

นายชินภัทร จาดเจริญ

กรรมการบริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐพล วิมลเฉลา

นายณัฐพล วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข

กรรมการผู้จัดการ – Outsource

อ่านเพิ่มเติม
นายชินภัทร จาดเจริญ

นายชินภัทร จาดเจริญ

กรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม
นางโสภา อรุณรัตนา

นางโสภา อรุณรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง

รองกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมการทำบัญชี

อ่านเพิ่มเติม
นางสุจิตรา ดิษฐปาน

นางสุจิตรา ดิษฐปาน

รองกรรมการผู้จัดการ – Payroll & Billing

อ่านเพิ่มเติม
นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล

นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO GREEN

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO PEOPLE

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO WHEEL

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวรัชรินทร์ บุญสวัสดิวงศ์

นางสาวรัชรินทร์ บุญสวัสดิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO NEXT (รักษาการ)

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

ผู้อำนวยการ สายงาน Payroll & Salary

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์

นางสาวฑิชญา พุมมาพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อ่านเพิ่มเติม