การปรับตัวและการนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้เป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ การวิเคราะห์ด้วย Five Forces Model ช่วยให้เห็นภาพรวมของการแข่งขันและความท้าทายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หนึ่งกลยุทธ์จะช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจคุณ คล่องตัวขึ้น คือการใช้บริการ Outsourcing มีบทบาทเข้าไปช่วยให้คุณมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ เพิ่มความสามารถให้การขยายธุรกิจ ลดความเสี่ยงต่างๆในองค์กร และสามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ทำให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นที่การพัฒนาบริการหลักและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Five Forces Model อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

คู่แข่งใหม่ที่เข้ามาในตลาด (Threat of New Entrants)

อยู่ในระดับปานกลาง การเข้าสู่ตลาดต้องใช้เงินลงทุนสูงในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และผ่านข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สามารถสร้างความแตกต่าง เช่น เทคโนโลยีใหม่, บริการเฉพาะกลุ่ม หรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers)

อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ด้วยจำนวนผู้จำหน่ายที่จำกัด การให้บริการที่เฉพาะทาง และต้นทุนในการเปลี่ยนที่สูง ทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่าย

อำนาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Buyers)

อยู่ในระดับสูง ผู้ซื้อรายใหญ่สามารถกดดันเรื่องราคาได้ ผนวกกับตัวเลือกผู้ให้บริการที่มีจำนวนมาก ทำให้ผู้ให้บริการต้องพยายามเสนอทั้งราคาที่แข่งขันได้และคุณภาพบริการที่โดดเด่น

ภัยคุกคามจากสินค้า/บริการทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)

อยู่ในระดับปานกลาง จากทางเลือกในการขนส่งทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ทางเลือกอื่นที่สามารถใช้ได้ตามประเภทสินค้าหรือความเร่งด่วน เช่น การขนส่งทางรถไฟ ทางอากาศ และทางเรือ อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นการใช้โดรนหรือระบบอัตโนมัติในคลังสินค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรขนาดใหญ่เอง อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวและพัฒนาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)

อยู่ในระดับที่สูงมาก ด้วยจำนวนผู้เล่นที่มีอยู่มากมาย ทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้เล่นต้องพยายามสร้างความแตกต่างผ่านนวัตกรรม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาตำแหน่งในตลาด

จากการวิเคราะห์ Five Forces Model โดยรวม อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เผชิญปัญหาต้นทุนสูงทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน, พลังงาน, แรงงาน, และเทคโนโลยี รวมถึงการแข่งขันที่เข้มข้นจากผู้เล่นหลายราย จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมและบริการที่มีคุณภาพเพื่อดึงดูดและรักษา การใช้บริการ Outsourcing สามารถเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและดำเนินงาน ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และให้ธุรกิจมุ่งเน้นที่กิจกรรมหลักของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

บทบาทของ Outsourcing ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมโลโลจิสติกส์ได้ยังไง

การจัดการยานพาหนะและการบำรุงรักษา บริษัทโลจิสติกส์สามารถใช้บริการ Outsourcing ในการดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการภายในองค์กรและรับประกันว่ายานพาหนะจะพร้อมใช้งานตลอดเวลา

การบริหารจัดการข้อมูล Outsourcing ด้านการจัดการข้อมูลเอกสาร ช่วยให้บริษัทสามารถโฟกัสที่การขนส่งและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลภายใน

การจ้างงานและการจัดการแรงงาน การใช้บริการ Outsourcing ในการจ้างงานและการจัดการแรงงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน โดยให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดูแลกระบวนการนี้แทน ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถหาพนักงานได้ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัทโลจิสติกส์สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น ระบบการติดตามยานพาหนะ ,การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางและลดต้นทุนในการดำเนินงานได้ โดยไม่ต้องลงทุนเอง

การบริการลูกค้าและการจัดการคำสั่งซื้อ Outsourcing ด้านการบริการลูกค้าและการจัดการคำสั่งซื้อ ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจกับลูกค้า เพิ่มโอกาสในการใช้บริการครั้งต่อไป

การใช้บริการ Outsourcing ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หรือการให้บริการที่ครอบคลุมและเฉพาะทาง ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ไม่ว่าในอุตสาหกรรมใด การใช้บริการ Outsourcing ย่อมเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

บริการบริหารข้อมูล ภายในองค์กร และจัดหาพนักงาน IT Outsource

So Next มุ่งเน้นให้บริการด้าน Lean Transformation และ Digitalization ในองค์กร ผ่านการให้คำปรึกษา ออกแบบกระบวนการ ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม และบริหารโครงการ โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าสามารถโฟกัสที่ธุรกิจหลัก ปรับขนาดธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น ลดความเสี่ยง และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร

สนใจบริการ